Ajax Systems Yazılım Lisans Sözleşmesi

Yürürlük Tarihi: 20.10.2023

Bu lisans sözleşmesi (“Sözleşme”), 42600365 kimlik numarası ile Ukrayna’da kurulmuş ve kayıtlı adresi 9 Stepan Bandera Avenue, Kiev, Ukrayna, 04073 olan bir şirket (içeriğe uygun şekilde “Ajax”, “Lisansı Veren” veya “biz” olarak anılacak) olan Ajax Systems Dağıtım Limited Şirketi (“Dağıtım” olarak anılacak) ile Ajax Systems Yazılım Ürünlerinin (“Yazılım”) örneğin Ajax Pro Desktop (içeriğe uygun şekilde “Lisans Sahibi” veya “siz” olarak anılacak), ticari kullanıcısı arasında bağlayıcı bir yasal sözleşmedir.

İşbu sözleşmenin Bölüm 1-4’te belirtilen herhangi bir eylemini gerçekleştirmek suretiyle, bu Sözleşmenin şartlarına uymak için bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal ehliyete ve yetkiye sahip olduğunuzu ve Yazılımın yalnızca işbu sözleşmenin şartlarına ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanılacağını beyan ve garanti etmiş olursunuz.

1. Giriş Şartları

1.1. İşbu Sözleşme sadece Ajax’ın ticari Yazılımının kullanımını kapsar ve Yazılımın kullanımının niteliğinden kaynaklanmadığı ya da son kullanıcı Ajax’ın ticari ortakları ile Yazılımı kullanmayı istemediği sürece Ajax ürünlerinin son kullanıcısı olan kişiler için geçerli değildir. İşbu Sözleşme hiçbir durumda aşağıdakilerin kullanımı için geçerli olmayacaktır:

 • Ajax Güvenlik Sistemi Uygulaması; ve
 • Ajax Ürünlerinin son kullanıcılarını hedefleyen diğer Ajax yazılımları.

1.2. Sözleşme referans olarak başka bir belgeye dâhil edilebilir (başvuru, sözleşme vb.) ve bu suretle belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sözleşmenin metni ile ilgili doküman arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, dokümanda aksi belirtilmedikçe Sözleşme geçerli olacaktır. Sözleşme ve ilgili belge, buradaki (ilaveten) konuya ilişkin olarak Ajax ile sizin aranızdaki tam sözleşmeyi teşkil edip, yerini alacaktır ve bu konuyla ilgili olarak hem yazılı hem de sözlü tüm önceki sözleşmelerin, iletişimlerin ve mutabakatların yerine geçecektir.

1.3. İşbu belgenin 1.4 bölümünde belirtilen herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce Sözleşmeyi okumalısınız. Buradaki şartlardan herhangi biri ile ihtilaf söz konusu olduğunda Yazılımı indirmemeli, kurmamalı veya kullanmamalı veya aşağıda listelenen diğer eylemleri gerçekleştirmemeli ve Yazılımı ve ilgili materyalleri/verileri kullanmayı bırakmalısınız.

1.4. Yazılımın kullanımı süresince Sözleşmeye uyulması zorunludur. Aşağıdaki durumlardan en az birinin gerçekleşmesi durumunda Sözleşmeyi ve Sözleşmenin sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız:

 • Sözleşmeye atıfta bulunan herhangi bir belgeyi kullandıysanız (imzaladıysanız);
 • Yazılımı, kurulum dosyasını veya Yazılımın herhangi bir bileşenini çevrim içi veya çevrim dışı olarak indirdiyseniz veya herhangi bir şekilde edindiyseniz;
 • Yazılımı kendiniz veya herhangi bir kişi veya kuruluş adına yüklediyseniz, açtıysanız veya herhangi bir şekilde kullandıysanız;
 • Yazılımda bir hesap oluşturduysanız (Yazılım için geçerliyse);
 • Yazılımla ilgili olarak web sitemiz veya web sitesinde yayınlanan kişiler veya Yazılım aracılığıyla bizimle iletişime geçtiyseniz.

1.5. Sözleşmeyi (ve buradaki ayrılmaz herhangi bir parçasını) ve Yazılımın herhangi bir işlevini muhtelif zamanlarda önceden haber vermeden ve tek taraflı değiştirebilir, ilave yapabilir veya başka bir şekilde düzenleyebiliriz, bu nedenle tüm değişiklikleri kabul ettiğinizden emin olmak için lütfen bu sayfayı periyodik olarak kontrol edin ve Yazılımı test edin. Değişikliklerden sonra Yazılımı veya ilgili materyalleri kullanmaya devam ederseniz, Ajax için geçerli yasalar uyarınca bu tür değişiklikler için doğrudan açık onayınızı almamız gerekmedikçe, değişiklikleri ve Sözleşmeyi kabul ettiğinizi varsayacağız.

1.6. Ajax ayrıca, kendi başına 10 takvim günü öncesinden size e-posta yoluyla bildirimde bulunarak Yazılımın kullanımına yönelik ilave/güncelleme ücreti belirleyebilir.

2. Lisans Verme

2.1. Lisans Veren, Yazılımın tüm mülkiyet haklarına sahiptir. Yazılım, Windows OS, MacOS ve ilgili diğer platformlar için Yazılımın ilgili tüm bileşenlerini içerir; bunlar arasında, sunucu tarafının kaynak ve nesne kodu (arka uç), istemci tarafı (ön uç) ve Yazılımın diğer program parçaları, tasarım, grafik öğeleri, metinler, sesler ve Yazılımın bakımıyla ilgili diğer materyaller ve bunlara ilişkin ilgili değişiklikler, güncellemeler, eklemeler, yükseltmeler vb. bulunur.

2.2. Lisans Veren, Lisans Alana, işbu sözleşmenin şartlarını uygun şekilde uygulayacağı süre boyunca ve durumda, Lisans Alanla (“Amaç”) ilgili güvenlik sistemlerini izlemek ve güvenlik nesnelerinin veri tabanlarını aşağıdaki şekilde ve şartlarda yönetmek üzere Yazılımı kullanmak için münhasır olmayan, sınırlı, dünya çapında geçerli ve iptal edilebilir bir lisans (izin) verir.

2.3. Ajax, resmi Yazılım kurulum dosyasının tek distribütörüdür. Lisans Sahibi, Lisans Veren tarafından aksi belirtilmedikçe herhangi bir üçüncü taraftan alınan kurulum dosyalarını kullanma hakkına sahip değildir.

2.4. Yazılımın dijital niteliği göz önüne alındığında Lisans Veren, Yazılımın güncellemelerini yayınlamak ve Lisans Alana resmi web sitesinde bir duyuru yayınlayarak veya e-posta yoluyla bildirimde bulunarak Yazılımın servis çalışmalarını yürütmek de dâhil olmak üzere Yazılımı istediği zaman değiştirme veya ilave yapma hakkına sahiptir.

2.5. Yazılımla ilgili hiçbir fikri mülkiyet hakkı, işbu Sözleşme veya diğer belgeler kapsamında Lisans Alanın mülkiyetine devredilmez (devredilemez).

2.6. İşbu Sözleşmede zımni herhangi bir hak, şart veya hüküm bulunmamaktadır. Lisans Veren tarafından işbu Sözleşme uyarınca Lisansı Alana açıkça verilmeyen hakların bu Sözleşmeyle herhangi bir şekilde verilmiş addedilmeyeceği ve burada doğrudan ana hatlarıyla belirtilmeyen hiçbir hükmün işbu Sözleşme tarafından sağlanmış sayılamayacağı anlamına gelir.

2.7. Lisans Alan, Lisans Verene, Lisans Alanın ticari markalarını ve logosunu Lisans Verenin resmi web sitesinde ve herhangi bir pazarlama ve reklam materyalinde yayınlayarak Lisans Verenin ortağı olarak kullanma hakkı verir.

2.8. Lisans Verenin itibarı en yüksek seviyede olduğundan, Lisansı Alan, Lisans Verenin veya AJAX SYSTEMS grubunun herhangi bir üye şirketinin imajlarını, markalarını, itibarlarını, ürün ve hizmetlerini olumsuz etkileyen veya yukarıda belirtilenlerden herhangi birini, Sözleşme içinde veya dışında herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, olumsuz veya kötüleyici şekilde etkileyen hiçbir eylemde bulunmayacaktır.

2.9. Lisans Alanın, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şartı ihlal etmesi veya yerine getirmekten kaçınması durumunda, Lisans Veren derhal lisansı silme veya iptal etme hakkına sahiptir.

3. Lisans Kapsamı

3.1. Lisans Alan, Yazılımı aşağıdaki amaçlarla kullanma hakkına sahip olacaktır:

 • Lisans Verenden Yazılım kurulum dosyasını alma ve Yazılımı cihazlara kurma;
 • Lisans Verenin talimatlarına ve Yazılımın kullanım kılavuzuna uygun olarak, Lisans Veren tarafından sağlanan yollarla ve sağlanan şekilde Yazılımın işlevselliğine erişme ve kullanma;
 • Yazılım için geçerliyse, Yazılım hesabını (“Hesap”) oluşturma ve kullanma;
 • Lisans Alanın çalışanlarına Hesabın alt hesaplarına erişim izni verme;
 • Yazılım için geçerliyse, Hesaba yeni nesneler (hub’lar) ekleme ve yönetme.

3.2. Yazılım için geçerliyse, Hesap, Lisans Alanın Yazılım içindeki sanal alanıdır; Lisans Alan, hesaba yalnızca Lisans Alan doğrulama prosedürünü başarıyla geçtiğinde erişebilir. Aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

 • Lisans Alan sadece güvenilir ve doğru veriler sağlayacak ve doğrulama yaparken Hesabı oluştururken veya Yazılımı kullanırken söz konusu kişinin izni olmadan üçüncü kişilerin verilerini kullanmayacaktır;
 • Lisans Alan, Sözleşme süresi boyunca Lisans Alan tarafından sağlanan tüm verileri güncel tutacaktır;
 • Lisans Alanın Lisans Verene sağladığı verilerinde değişiklik olması durumunda, Lisans Alan, değişiklik tarihini takip eden en geç 3 iş günü içinde Lisans Verene bunu bildirecek ve değiştirilen verileri ve belgelerin kopyalarını gönderecektir;
 • hesap kimlik bilgilerinin güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü şahıslar tarafından erişilemez durumda tutulmasından yalnızca Lisans Alan sorumludur. Lisans Veren, bu erişim ayrıntılarının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz;
 • Lisans Alanın hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemler, Lisans Alan tarafından yapılmış olarak kabul edilecektir;
 • Hesap, Lisans Alanın çeşitli düzeylerde Yazılıma erişimi olan çalışan alt hesaplarını da içerebilir. Lisans Alanın çalışanı tarafından Yazılımda veya Ajax’a iletilen komutlarda gerçekleştirilen tüm işlemler, Lisans Alan tarafından gerçekleştirilmiş/iletilmiş olarak algılanır ve Lisans Alan için yasal sonuçları vardır.

3.3. Lisansı Alan şunları yapmayacaktır:

 • Lisans Verenin önceden yazılı izni olmaksızın, işbu Sözleşme kapsamında alınan hakları üçüncü taraflara alt lisans olarak vermeyecek, devretmeyecek veya elden çıkarmayacaktır;
 • Yazılımın veya herhangi bir bileşeninin herhangi bir hakkını ve Yazılımla aynı veya buna benzer başka yazılımları Lisans Alan adına veya herhangi bir üçüncü taraf adına kaydedemez veya bu tür bir faaliyete yardım veya talepte bulunamaz;
 • Yazılımı bir paylaşım düzenlemesi içinde veya yetkisiz başka bir şekilde kullanamaz;
 • Yazılımı değiştirmeyecek, insan tarafından okunabilir veya makine tarafından okunabilir bir kaynak kodu olarak Yazılımı kullanmayacak, Yazılımdan program (nesne) kodunu çıkartmayacaktır;
 • Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü parçalara ayırmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak veya türev çalışmalar oluşturmayacak ya da böyle bir şey yapmaya teşebbüs etmeyecektir;
 • Yazılımı ayrıştırmayacak veya Yazılımdan herhangi bir öğe/nesne çıkarmayacaktır;
 • Yazılımı veya Yazılımın herhangi bir bölümünü veya bileşenini kopyalamayacaktır;
 • Yazılım ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşime giren ve Lisans Alanın Sözleşme kapsamında erişimi olmayan mekanizmaları veya diğer yazılımları veya komut dosyalarını kullanmayacaktır;
 • Yazılımın elektronik bütünlüğüne müdahale etmeyecek, Yazılımın korumasını hiçbir şekilde aşmaya çalışmayacak veya Lisans Verene, Yazılıma veya başka bir lisans sahibine/Ajax’ın müşterilerine veya ortaklarına zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımları dağıtmayacaktır;
 • Lisans Alanın Yazılımı kullanması sonucunda oluşturulan bilgiler de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Yazılımda yer alan bilgileri ifşa etmeyecektir; ve
 • Yazılımı işbu Sözleşmenin 3.1 bölümünün dışında kalacak şekilde kullanmayacaktır.

3.4. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Lisans Verenin önceden yazılı izni olmaksızın lisansı veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizden herhangi birini devir veya temlik edemezsiniz.

4. Garantiler, Sorumluluk Reddi ve Sınırlamalar

4.1. Yazılım “olduğu gibi” ve “mevcut şekliyle” dağıtılmaktadır. Bu, Lisans Verenin Yazılımın güncel, hatasız ve düzenli olarak sağlanacağını garanti etmediği anlamına gelir. Lisans Veren, Yazılımın mevcut haliyle tüm cihazlarda ve tüm özel koşullarda düzgün çalışacağını garanti etmez. Lisans Veren, Yazılımın kullanımında özel bir sonucu garanti etmez.

4.2. Yasaların izin verdiği ölçüde, hiçbir durumda biz ve diğer ilgili kişilerimiz (çalışanlar, yükleniciler, hissedarlar, acenteler, temsilciler, ortaklar, diğer temsilciler ve hukuk danışmanları) bilgilendirici materyallerdeki herhangi bir yanlışlık veya ihmalden ve herhangi bir özel, dolaylı veya bağlantılı kayıp veya hasarlardan; kâr, satış, iş veya gelir kaybından; işin durmasından; öngörülen tasarrufların kaybedilmesinden; veri veya bilgilerin kaybolması veya bozulmasından; veya Yazılımın veya ilgili materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bundan dolayı olan iş fırsatı, saygınlık veya itibar kaybından veya Yazılımı kullanmanın herhangi bir aşamasında oluşabilecek herhangi bir zarar, hasar, talep ve diğer eylemlerden sorumlu değiliz.

4.3. Lisans Alan, Yazılımı riski kendisine ait olmak üzere kullanacaktır. Lisans Alan, Yazılımın Lisans Alanın kullanımından doğan, Lisans Alan veya herhangi bir üçüncü şahıs nezdinde meydana gelebilecek zarar ve kayıplardan tek başına sorumlu olacaktır..

4.4. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir durumdan kaynaklı bu Sözleşme kapsamında veya bununla bağlantılı olarak azami toplam yükümlülüğümüz 1.000 USD ile sınırlı olacaktır.

4.5. Lisans Veren, Lisansı Alanın Yazılımı kullanımına ilişkin verileri, özellikle de Lisansı Alan tarafından son kullanıcılara kurulan Ajax Ürünlerinin sayısını, bu Ürünlerin türlerini, bölgelerini ve kurulum zamanlarını, bu Sözleşmenin 5. Maddesine uygun olarak işleme ve analiz etme hakkını saklı tutar. Bu tür işlemlerin bir sonucu olarak Lisans Veren, ticari ve pazarlama amaçlarının yanı sıra kullanıcı deneyimini ve diğer ihtiyaçları iyileştirmek için Lisansı Alan ile doğrudan iletişim kurabilir. Veri işleme sonucunda Lisans Verenin son kullanıcı verilerine erişim kazanması durumunda, söz konusu işleme Ajax Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

5. Gizlilik

5.1. Taraflardan her biri, diğer Taraftan bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak elde edilen tüm Gizli Bilgilerin münhasıran bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi için kullanılacağını kabul eder. Taraflardan her biri bu tür bilgileri gizli tutacaktır. Ayrıca bu Taraf, diğer Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa bu bilgileri ifşa etme hakkına sahip değildir.

5.2. “Gizli Bilgiler”, bir Tarafın diğer Tarafa herhangi bir şekilde aktardığı, Taraflara ait olan ve Taraflarca kullanılan veya Tarafların bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken edindiği bilgi ve belgeleri ifade eder.

5.3. Ayrıca Gizli Bilgiler, şunlarla sınırlı olmamak üzere, bir şekilde patentli, tescilli veya başka bir şekilde kamu tarafından korunuyor olmalarına bakılmaksızın, fikirleri, konseptleri, iş planlarını, icatları, buluşları, formülleri, üretim süreçlerini, tasarım çözümlerini, özellikleri, prototipleri, modelleri, geliştirmeleri, uygulamaları, tekniği, teknolojik verileri ve isimleri içerebilir.

5.4. Taraflardan her biri, diğer Taraftan alınan Gizli Bilgileri bu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesini müteakip 3 (üç) yıl boyunca ifşa etmemeyi taahhüt eder.

6. Süre ve Fesih. Uygulanacak Kanun ve Uyuşmazlık Çözümü

6.1. Sözleşme, Yürürlük Tarihinde yürürlüğe girecek olup Taraflardan birinin feshine kadar, ancak Tarafların herhangi bir şekilde tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar yürürlükte kalacaktır.

6.2. Yürürlükteki yasalarca öngörülen genel fesih nedenlerinin yanı sıra, Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:

 • Lisans Alan tarafından herhangi bir nedenle Lisans Verene 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle;
 • Lisans Alanın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hükmü ihlal etmesi durumunda, Lisans Verenin derhal bildirimi ile;
 • Lisans Alanın işbu Sözleşmenin 1.5 ve 1.6 bölümlerinde belirtildiği gibi değiştirilmiş hükümleri/ücretleri kabul etmemesi durumunda Lisans Veren tarafından; yani Sözleşme, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihte feshedilmiş sayılacaktır.

6.3. İşbu Sözleşmenin 5. Maddesi ayrılabilir özelliktedir ve Sözleşmenin sona ermesi, feshedilmesi veya hükümsüz kılınması durumunda da geçerliliğini sürdürecektir.

7. Kullanıcı Beyanı

AJAX Ürünlerini ve Yazılımlarını kullanarak aşağıdaki beyanları peşinen kabul etmiş olursunuz:

7.1. Ürünleri ve Yazılımları etik ve yasal bir şekilde, kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet, uluslararası yaptırımlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uluslararası kanunlara ve ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanacaksınız.

7.2. AJAX’a doğru ve güncel bilgiler sağlarsınız ve gerektiğinde bunları güncellemeyi taahhüt edersiniz.

7.3. Gerçek adınızı, konumunuzu ve bilgilerinizi kullanırsınız.

7.4. ABD, AB, Ukrayna, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve diğer ülkelerin yaptırımları altındaki alanlarda hizmet alma amacı da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle başka birisinin veya hayali bir kimsenin kimliğini kullanarak Ürünleri ve Yazılımları kullanamazsınız.

7.5. Lisansı Alan ve/veya Lisansı Alan’ın üyeleri, Lisans Alan’ın nihai veya gerçek sahibi; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ukrayna, Avrupa Birliği’nin kontrol makamlarının yaptırım listelerine dahil edilirse ve Lisansı Alan’a yaptırım önlemleri uygulanırsa AJAX’ın bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz.

8. Muhtelif

8.1. Sözleşmenin belirli herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı, Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez ve söz konusu geçersiz veya uygulanamaz hükümler her bakımdan çıkarılmış gibi yorumlanır. İşbu Sözleşmenin icrası, Tarafların sözleşme konusu ve şartları hakkında tam olarak mutabık kaldıklarını gösterir.

8.2. Sözleşmedeki hiçbir şey, sizinle bizim aramızda herhangi bir ortaklık, işe alma veya ortak girişim kurmayı amaçlamaz. Siz ve biz, aracı değiliz, ne siz ne de biz, birbirimiz adına veya birbirimizin temsilcisi olarak herhangi bir sözleşme veya başka belgeyi/işlemi imzalayamayız.

8.3. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize support@ajax.systems adresinden ulaşın.