Taal:

Softwarelicentie-overeenkomst van Ajax Systems

Ingangsdatum: 20.10.2023

Deze licentieovereenkomst (de ‘Overeenkomst’) is een bindend juridisch contract tussen Ajax Systems Distribution Limited Liability Company (‘de Distributie’), een onderneming die is opgericht in Oekraïne met identificatienummer 42600365 en met haar statutaire adres op 9 Stepan Bandera Avenue, Kyiv, Oekraïne, 04073 (‘Ajax’, ‘Licentiegever’ of ‘wij’, zoals contextueel van toepassing) en een commerciële gebruiker van de Softwareproducten van Ajax Systems (de ‘Software’), bijv. Ajax Pro Desktop (de ‘Licentiehouder’ of ‘u’, naargelang de context).

Door het uitvoeren van enige handeling zoals beschreven in sectie 1.4, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid en autoriteit hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan om u aan de voorwaarden van deze Overeenkomst te houden, en dat de Software alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden hiervan en met alle toepasselijke wetten.

1. Inleidende voorwaarden

1.1. Deze Overeenkomst heeft alleen betrekking op het gebruik van de commerciële Software van Ajax en is niet van toepassing op personen die eindgebruiker zijn van de Ajax-producten, tenzij uit de aard van het gebruik van de Software anders voortvloeit of een eindgebruiker de Software wenst te gebruiken samen met commerciële partners van Ajax. In geen geval is deze Overeenkomst van toepassing op het gebruik van:

 • de Ajax Security System-toepassing; en
 • alle andere Ajax-software die gericht is op eindgebruikers van de Ajax-producten.

1.2. De Overeenkomst kan door middel van verwijzing in een ander document (aanvraag, overeenkomst, enz.) worden opgenomen en maakt daarvan dan een wezenlijk deel uit. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bewoordingen van de Overeenkomst en die van het desbetreffende document, geldt de Overeenkomst, tenzij in het document anders is bepaald. De Overeenkomst en het bijbehorende document vormen de volledige overeenkomst tussen Ajax en u met betrekking tot (het onderwerp van) deze Overeenkomst en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mededelingen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot dergelijke onderwerpen.

1.3. U dient de Overeenkomst te lezen voordat u enige handeling verricht die in sectie 1.4 van deze Overeenkomst wordt vermeld. Indien u het niet eens bent met één van de bepalingen hiervan, mag u de Software niet downloaden, installeren of gebruiken, of andere handelingen uitvoeren die hieronder worden vermeld, en moet u het gebruik van de Software en alle verwante materialen/gegevens stopzetten.

1.4. Het naleven van de Overeenkomst is verplicht tijdens de volledige duur van het gebruik van de Software. U wordt geacht met de Overeenkomst te hebben ingestemd, alsmede deze als bindend voor u te hebben aanvaard, indien ten minste één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • u een document hebt toegepast (ondertekend) waarin naar de Overeenkomst wordt verwezen;
 • u de Software, het installatiebestand of een onderdeel van de Software online of offline hebt gedownload of op een andere manier hebt verkregen;
 • u de Software hebt geïnstalleerd, geopend of op enige andere wijze zelf hebt gebruikt of namens een persoon of entiteit;
 • u een account hebt aangemaakt in de Software (indien van toepassing op de Software);
 • u contact met ons hebt opgenomen over de Software via onze website of via contactpersonen die op de website zijn geplaatst of via de Software.

1.5. We kunnen uitsluitend en zonder uw voorafgaande toestemming van tijd tot tijd de Overeenkomst (en elk wezenlijk onderdeel daarvan) en de functionaliteit van de Software wijzigen, aanvullen of anderszins aanpassen. Bekijk dus regelmatig deze pagina en test de Software om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met alle wijzigingen. Als u de Software of verwante materialen blijft gebruiken na de wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u de wijzigingen en de Overeenkomst hebt geaccepteerd, tenzij wij direct verplicht zijn uw uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke wijzigingen te verkrijgen volgens de wetgeving die van toepassing is op Ajax.

1.6. Ajax mag ook uitsluitend aanvullende kosten of updatekosten voor het gebruik van de Software vaststellen door u tien (10) kalenderdagen van tevoren via e-mail op de hoogte te stellen.

2. Verlening van de licentie

2.1. De Licentiegever bezit alle eigendomsrechten van en in de Software. De Software omvat alle respectieve componenten van de Software voor Windows OS, MacOS en andere relevante platformen, met inbegrip van bron- en objectcode van de serverzijde (backend), clientzijde (frontend) en andere programmadelen van de Software, het ontwerp, de grafische elementen, teksten, geluiden en ander materiaal met betrekking tot het onderhoud van de Software, alsmede de respectieve wijzigingen, updates, toevoegingen, upgrades enz.

2.2. Indien en voor de periode waarin de Licentiehouder de voorwaarden van deze Overeenkomst naar behoren uitoefent, verleent de Licentiegever aan de Licentiehouder een niet-exclusieve, beperkte, wereldwijde en herroepbare licentie (toestemming) om de Software te gebruiken voor het monitoren van beveiligingssystemen en het beheren van databases van beveiligingsobjecten met betrekking tot de Licentiehouder (het ‘Doel’) op de wijze en onder de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

2.3. Ajax is de enige distributeur van het officiële Software-installatiebestand. De Licentiehouder heeft niet het recht om installatiebestanden te gebruiken die hij/zij van derden heeft ontvangen, tenzij anders bepaald door de Licentiegever.

2.4. Gezien het digitale karakter van de Software, heeft de Licentiegever het recht om de Software te allen tijde te wijzigen of aan te vullen, met inbegrip van het uitbrengen van updates van de Software en het uitvoeren van onderhoud aan de servicefuncties van de Software, door de Licentiehouder daarvan op de hoogte te brengen door een aankondiging te publiceren op de officiële website van de Licentiegever of via e-mail.

2.5. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht in en op de Software wordt onder deze Overeenkomst of andere documenten overgedragen aan (niet vervreemd van) de Licentiehouder.

2.6. Er zijn geen impliciete rechten, voorwaarden of bepalingen in deze Overeenkomst. Dit houdt in dat, met inbegrip van maar niet beperkt tot, geen rechten die de Licentiegever onder deze Overeenkomst uitdrukkelijk niet aan de Licentiehouder heeft verleend, worden geacht op enigerlei wijze door deze Overeenkomst te zijn verleend, en dat geen enkele bepaling die hierbij rechtstreeks niet wordt vermeld, wordt geacht door de Overeenkomst te zijn verleend.

2.7. De Licentiehouder verleent hierbij aan de Licentiegever het recht om handelsmerken en het logo van van de Licentiehouder als partner van de Licentiegever te gebruiken door het op de officiële website van de Licentiegever en in alle marketing- en reclamemateriaal te publiceren.

2.8. Aangezien de reputatie van de Licentiegever van de hoogste orde is, zal de Licentiehouder geen actie ondernemen die een negatieve invloed heeft op het imago, het merk, de reputatie, de producten en diensten van de Licentiegever of die van de dochterbedrijven van AJAX SYSTEMS en hun respectieve imago’s, merken, reputaties, producten en diensten, of die een van de voornoemde zaken in een negatief of kleinerend daglicht stelt, binnen of buiten de Overeenkomst, zonder enige tijdsbeperking.

2.9. Indien de Licentiehouder in strijd handelt met de bepalingen van de Overeenkomst of zich onttrekt aan de naleving daarvan, heeft de Licentiegever het recht de licentie onmiddellijk te schrappen of in te trekken.

3. Omvang van de licentie

3.1. De Licentiehouder heeft het recht om de Software als volgt te gebruiken:

 • verkrijgen van het Software-installatiebestand van de Licentiegever en installatie van de Software op de apparaten;
 • toegang tot en gebruik van de functionaliteit van de Software met de middelen en op de wijze die door de Licentiegever worden verstrekt, in overeenstemming met de instructies van de Licentiegever en de handleiding van de Software;
 • creatie en gebruik van het Software-account (het ‘Account’) indien deze van toepassing is op de Software;
 • toegangsverlening aan de werknemers van de Licentiehouder tot de subaccounts van het Account;
 • toevoeging van nieuwe objecten (hubs) aan het account en beheer daarvan, indien van toepassing op de Software.

3.2. Indien van toepassing op de Software, is het Account de virtuele ruimte van de Licentiehouder binnen de Software; de Licentiehouder heeft alleen toegang tot het Account wanneer hij/zij de verificatieprocedure met succes heeft doorlopen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • de Licentiehouder zal alleen betrouwbare en nauwkeurige gegevens verstrekken en geen gebruikmaken van gegevens van derden zonder de toestemming van die persoon bij de verificatie, het aanmaken van het Account of het gebruik van de Software;
 • de Licentiehouder dient alle door hem/haar verstrekte gegevens gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst up-to-date te houden;
 • in geval van wijziging van de door de Licentiehouder aan de Licentiegever verstrekte gegevens, stelt de Licentiehouder de Licentiegever daarvan in kennis en zendt hij/zij de gewijzigde gegevens en een kopie van de documenten uiterlijk binnen drie werkdagen na de datum van wijziging toe;
 • de Licentiehouder is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van de accountgegevens, de opslag ervan en het ontoegankelijk houden ervan voor derden. De Licentiegever draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze toegangsgegevens door derden;
 • alle handelingen die via het account van de Licentiehouder worden verricht, worden geacht door de Licentiehouder te zijn verricht;
 • het Account kan subaccounts van de werknemers van de Licentiehouder omvatten met verschillende toegangsniveaus tot de Software. Alle handelingen die door de medewerker van de Licentiehouder in de Software worden verricht of opdrachten die aan Ajax worden doorgegeven, worden gezien als door de Licentiehouder verricht/doorgegeven en hebben juridische gevolgen voor de Licentiehouder.

3.3. De Licentiehouder zal:

 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever geen sublicenties verlenen, rechten onder deze Overeenkomst overdragen of overbrengen aan derden;
 • geen rechten op of in de Software of onderdelen daarvan, alsmede andere software die identiek of soortgelijk is aan de Software, registreren op naam van de Licentiehouder of op naam van een derde, of aan een dergelijke activiteit meewerken/meedoen;
 • de Software niet gebruiken binnen een regeling voor gedeeld gebruik of op een andere ongeoorloofde manier;
 • de Software niet wijzigen, de Software niet op enigerlei wijze gebruiken als een door mensen leesbare of machinaal leesbare broncode, geen programmacode (objectcode) uit de Software extraheren;
 • de Software niet demonteren, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering of afgeleide werkzaamheden op basis van het geheel of een deel van de Software, noch pogingen in die richting ondernemen;
 • de Software niet ontleden of elementen/objecten uit de Software extraheren;
 • de Software of enig deel of component van de Software niet kopiëren;
 • geen mechanismen of enige andere software of scripts gebruiken die direct of indirect inwerkt op de Software en waartoe de Licentiehouder geen toegang heeft onder de Overeenkomst;
 • de elektronische integriteit van de Software niet verstoren, op enigerlei wijze proberen de beveiliging van de Software te omzeilen of kwaadaardige software verspreiden die de Licentiegever, de Software of andere klanten of partners van de Licentiehouder/Ajax schade zou kunnen berokkenen;
 • alle in de Software geplaatste informatie niet openbaar maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie die wordt gecreëerd als gevolg van het gebruik van de Software door de Licentiehouder; en
 • de Software niet gebruiken op een andere manier die buiten sectie 3.1 van deze voorwaarden valt.

3.4. Om alle twijfel weg te nemen, mag u de licentie of uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

4. Garanties, verklaringen van afstand en beperkingen

4.1. De Software wordt verspreid op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Dit betekent dat de Licentiegever geen garanties afgeeft dat de Software tijdig, foutloos en regelmatig zal worden geleverd. De Licentiegever geeft geen garantie af dat de Software naar behoren zal werken op alle apparaten en onder alle bijzondere omstandigheden. De Licentiegever garandeert geen specifieke resultaten voor het gebruik van de Software.

4.2. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij en alle andere aan ons gerelateerde personen (werknemers, aannemers, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, partners, alle andere vertegenwoordigers en juridische adviseurs) in geen geval verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of weglatingen in informatiemateriaal en eventuele speciale, indirecte of gevolgschade of verlies; winstderving, verkoop, zaken of inkomsten; bedrijfsonderbreking; verlies van verwachte besparingen; verlies of corruptie van gegevens of informatie; of verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie veroorzaakt door of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Software of de gerelateerde materialen, alle schade, eisen en andere acties die zich kunnen voordoen in enig stadium van het gebruik van de Software.

4.3. De Licentiehouder zal de Software op eigen risico gebruiken. De Licentiehouder is als enige verantwoordelijk voor verlies of schade aan de Licentiehouder of aan derden ten gevolge van het gebruik van de Software van de Licentiehouder.

4.4. Voor zover de wet dit toelaat, zal onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze Overeenkomst, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, beperkt zijn tot 1000 USD.

4.5. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om gegevens over het gebruik van de Software door de Licentiehouder te verwerken en te analyseren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het aantal Ajax-producten dat door de Licentiehouder is geïnstalleerd bij eindgebruikers, de soort van deze dergelijke Producten, regio, en tijdstip van installatie, in overeenstemming met Artikel 5 van deze Overeenkomst. De Licentiegever kan als gevolg van deze verwerking rechtstreeks communiceren met de Licentiehouder voor commerciële en marketingdoeleinden, om de gebruikerservaring en andere behoeften te verbeteren. In het geval dat de Licentiegever als gevolg van gegevensverwerking toegang krijgt tot gegevens van eindgebruikers, is deze verwerking onderworpen aan het Ajax-privacybeleid.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Elke partij erkent dat alle Vertrouwelijke informatie die zij in het kader van of in verband met deze Overeenkomst van de andere partij ontvangt, uitsluitend zal worden gebruikt voor de uitvoering van de verantwoordelijkheden in het kader van deze Overeenkomst. Elke partij houdt deze informatie geheim. Bovendien heeft deze partij niet het recht om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan enige derde bekend te maken.

5.2. ‘Vertrouwelijke informatie’ betekent informatie en documentatie die door een partij aan de andere partij wordt overgedragen, in welke vorm dan ook, die aan de partijen toebehoort en die door de partijen wordt gebruikt of door de partijen wordt verkregen bij de nakoming van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst.

5.3. Daarnaast kan de Vertrouwelijke Informatie bestaan uit, maar is niet beperkt tot, ideeën, concepten, bedrijfsplannen, uitvindingen, ontdekkingen, formules, productieprocessen, ontwerpoplossingen, specificaties, prototypes, modellen, verbeteringen, toepassingen, technische gegevens, technologische gegevens en namen, ongeacht of deze op de een of andere manier gepatenteerd, geregistreerd of anderszins publiekelijk beschermd zijn.

5.4. Elke partij verbindt zich ertoe geen Vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij heeft ontvangen, openbaar te maken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en drie (3) jaar na de beëindiging ervan.

6. Einde en beëindiging. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van inwerkingtreding en blijft van kracht tot zij door een partij wordt beëindigd, maar, op welke wijze dan ook, totdat alle verplichtingen van de partijen volledig zijn nagekomen.

6.2. Naast de algemene redenen voor beëindiging die in het toepasselijke recht zijn neergelegd, kan de Overeenkomst in de volgende gevallen worden beëindigd:

 • om welke reden dan ook door de Licentiehouder, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Licentiegever, tien (10) dagen van tevoren;
 • door de onmiddellijke kennisgeving van de Licentiegever in geval van schending door de Licentiehouder van een bepaling van deze Overeenkomst;
 • door de Licentiegever ingeval de Licentiehouder de gewijzigde bepalingen hiervan/vergoedingen zoals uiteengezet in de secties 1.5 en 1.6 hiervan niet aanvaardt; de Overeenkomst wordt derhalve geacht te zijn beëindigd op de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

6.3. Artikel 5 van deze Overeenkomst is scheidbaar en blijft ook na het verstrijken, de beëindiging of de nietigheid van de Overeenkomst van kracht.

7. Gebruikersverklaring

Door de AJAX-producten en Software te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

7.1. U zult de Producten en Software op een ethische en legale manier gebruiken, in overeenstemming met internationale en toepasselijke nationale wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens, intellectueel eigendom, internationale sancties, enz.

7.2. U voorziet AJAX van juiste en actuele informatie en ziet erop toe dat u dit bijwerkt wanneer dat nodig is.

7.3. U gebruikt uw echte naam, locatie en andere informatie.

7.4. U zult niet een valse of fictieve identiteit gebruiken met als doel om toegang te krijgen tot Producten en Software om welke reden dan ook, waaronder het doel om diensten te verkrijgen in rechtsgebieden waartegen de Verenigde Staten, de EU, Oekraïne, de Republiek Cyprus en andere landen sancties hebben uitgevaardigd.

7.5. U stemt ermee in dat AJAX het recht heeft deze Overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de Licentiehouder en/of de leden van de Licentiehouder, de uiteindelijke gerechtigde van de Licentiehouder worden opgenomen in de sanctielijsten van de desbetreffende instanties van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Cyprus, Oekraïne, de Europese Unie en indien sanctiemaatregelen worden toegepast op de Licentiehouder.

8. Diversen

8.1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een specifieke bepaling van de Overeenkomst heeft geen invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst, en die zullen in alle opzichten worden uitgelegd alsof die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling was weggelaten. Uit de ondertekening van deze Overeenkomst blijkt dat de partijen het onderwerp en de voorwaarden ervan volledig begrijpen.

8.2. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om enige vorm van partnerschap, werving of joint venture tussen u en ons tot stand te brengen. U en wij zijn geen agenten, noch u noch wij kunnen contracten of andere documenten/transacties namens elkaar of als vertegenwoordigers van elkaar aangaan.

8.3. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@ajax.systems.