Eindgebruikersovereenkomst

Deze eindgebruikersovereenkomst is een wettelijke overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen de gebruikers (“u”) van software en producten (zoals hieronder gedefinieerd) enerzijds en AJAX SYSTEMS CH, met registratienummer: HE 389004, haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk “Ajax”, “wij”, “ons” of “onze”) anderzijds.

Als u akkoord gaat met deze overeenkomst, niet als individu maar namens uw bedrijf, dan betekent “u” uw bedrijf en bindt u uw bedrijf aan deze overeenkomst.

U dient de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u toegang verkrijgt tot of gebruikmaakt van een van de producten van AJAX SYSTEMS CH zoals vermeld op https://ajax.systems/nl/products/ (de “Producten” of het “Product”).

De producten kunnen embedded software (“Software”) bevatten. Ajax verleent haar klanten de toegang en gebruik, zoals hieronder uiteengezet. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, KLIK DAN NIET OP “IK GA AKKOORD” EN GEBRUIK HET PRODUCT NIET — U KUNT BESLUITEN OM HET PRODUCT ONMIDDELLIJK TERUG TE STUREN NAAR AJAX DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET AJAX OP HET ONDERSTAANDE ADRES. DOOR TE KLIKKEN OP “IK GA AKKOORD” OF TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT, GEEFT U AAN DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT EN ERMEE INSTEMT.

DE ONDERSTAANDE SECTIE ROND PRODUCTBEPERKINGEN OMSCHRIJFT DE BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE SOFTWARE EN AANVERWANTE DIENSTEN IN VERBAND MET DE VEILIGHEID EN KRITISCHE TOEPASSINGEN. LEES DEZE SECTIE AANDACHTIG DOOR, WANT U ERKENT DE PRODUCTBEPERKINGEN EN STEMT ERMEE IN.

Reikwijdte van de overeenkomst
Deze overeenkomst regelt de wettelijke rechten en plichten van de eindgebruikers van de producten en software enerzijds en van Ajax anderzijds. Deze overeenkomst regelt de intellectuele eigendomsrechten, het privacybeleid, de garantie en andere zaken zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

Contractuele relatie
U verklaart en garandeert dat u in staat bent deze overeenkomst met betrekking tot de software en het product aan te gaan en dat u in uw rechtsgebied of woonplaats de wettelijke leeftijd heeft om de software en het product te gebruiken of er toegang toe te krijgen.

Uw gebruik van de diensten is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen:

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u de producten en de software niet zult gebruiken of er geen interactie mee zult hebben op een manier die:

  1. Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders (inclusief Ajax) of deze schendt;
  2. Enige wet of regelgeving schendt;
  3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;
  4. De veiligheid in gevaar brengt van uw account of die van iemand anders, waartoe u mogelijk toegang hebt als onderdeel van uw gebruik van de Producten en/of Software, ongeacht het niveau van toegang dat u wordt verleend;
  5. Probeert, op welke wijze dan ook, het wachtwoord, de account of andere beveiligingsinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen;
  6. Inbreuk maakt op de beveiliging van een computernetwerk, of wachtwoorden of versleutelingscodes ter beveiliging kraakt;
  7. Probeert om de software en producten te verkrijgen door decompiling, reverse-engineering of andere pogingen om de broncode van de software te verkrijgen (met uitzondering van (i) voorbeeld- of instructiecodes die wij bij de diensten aanbieden en die duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd, of (ii) voor zover een dergelijke beperking door de toepasselijke wetgeving is verboden).

Deze overeenkomst verleent u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook over andere wettelijke rechten beschikken die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied.

Licentie
Met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst, verleent Ajax u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de software te installeren en te gebruiken, uitsluitend als objectcode, zoals deze is ingebouwd in het Ajax-product dat u bezit of beheert, en uitsluitend voor en in verband met uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de producten. Het is niet toegestaan (en u mag anderen niet toestaan) om de software te leasen, te verhuren, te distribueren, toe te wijzen, commercieel te exploiteren of in sublicentie te geven, of om de software te gebruiken onder een deeltijdeigenaarschap of op enige andere ongeoorloofde manier. Verder wordt er ook geen licentie verleend voor de code van de software (broncode) die leesbaar is door mensen. U mag alleen kopieën nemen van de software en de bijbehorende documentatie als dat nodig is voor back-up- of archiefdoeleinden ter ondersteuning van uw gebruik van de software, zoals hieronder is toegestaan. Op alle kopieën van de software die u maakt, dient u alle vermeldingen van het auteursrecht en alle andere vermeldingen van het eigendomsrecht die op de software staan, te reproduceren en op te nemen.

Andere software
Deze overeenkomst is niet van toepassing op open-source software die is opgenomen in de producten of op software van derden die afzonderlijk in licentie is gegeven onder de voorwaarden van verschillende afzonderlijke licentieovereenkomsten (“Andere software”). De andere software is niet onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst en in plaats daarvan wordt er aan u een licentie gegeven volgens de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomsten met derden (de “Andere softwarevoorwaarden”). De auteursrechten op de andere software zijn in handen van de auteursrechthebbenden die vermeld staan in de andere softwarevoorwaarden. Voorwaarden van deze overeenkomst die in strijd zijn met de voorwaarden van eventuele licentieovereenkomsten voor andere software zijn niet van toepassing op de andere software. Geen enkel aspect van deze overeenkomst beperkt uw rechten onder de voorwaarden van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de andere software, of verleent u rechten die die licentie vervangen.

Software-updates
Ajax mag af en toe updates, upgrades, patches, bugfixes en andere aanpassingen leveren om de software en gerelateerde diensten te verbeteren (“Patches”). U erkent dat u mogelijk verplicht bent om patches te installeren om toegang te blijven krijgen tot de producten en de productsoftware en deze te blijven gebruiken. Patches worden automatisch door het apparaat of handmatig door de gebruiker geïnstalleerd volgens de instellingen van het apparaat. Indien u de optie voor automatische installatie van updates inschakelt, stemt u in met de installatie van de patches zonder extra toestemming te geven en zonder een extra kennisgeving te ontvangen.

Geen overdracht; geen reverse-engineering
Wijzigingen, reverse-engineering, reverse-compiling of demontage van de software is uitdrukkelijk verboden. Indien u echter inwoner bent van de Europese Unie (“EU”), is de informatie die nodig is om de onderlinge uitwisselbaarheid van de software met andere programma’s tot stand te brengen volgens de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij Ajax.

Uitvoerbeperkingen
De software en het product zijn onderworpen aan uitvoerbeperkingen door de overheid van de Verenigde Staten en invoerbeperkingen door bepaalde buitenlandse overheden, en u stemt ermee in om alle toepasselijke uitvoer- en invoerwetten en -regelgevingen na te leven tijdens uw gebruik van de software en de producten. U heeft geen toestemming (en staat derden niet toe) om de software en het product of enig ander rechtstreeks product daarvan uit de Verenigde Staten te verwijderen of uit te voeren of de uitvoer of heruitvoer van enig deel daarvan toe te staan: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land dat onder embargo staat of een land dat terrorisme ondersteunt; (b) naar personen opgenomen in de Entity List of in de lijst van het Amerikaanse Department of Commerce (ministerie van economische zaken) met Denied Persons; (c) naar een land waarnaar een dergelijke uitvoer of heruitvoer beperkt of verboden is, of waarvoor de regering van de Verenigde Staten of een instantie daarvan een uitvoervergunning of andere goedkeuring van de regering nodig heeft op het moment van uitvoer of heruitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te hebben verkregen; of (d) anderszins in strijd met enige uitvoer- of invoerbeperkingen, wet- of regelgeving van een Amerikaanse of buitenlandse instantie of autoriteit. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in, onder de controle bent van of een staatsburger of inwoner bent van een dergelijk verboden land of op een dergelijke lijst met Denied Persons staat en (ii) dat uw persoonlijke gegevens niet gecontroleerd worden door de Amerikaanse regelgeving rond International Traffic in Arms. De producten mogen niet worden gebruikt voor het ontwerp of de ontwikkeling van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie zonder voorafgaande toestemming van de regering van de Verenigde Staten.

U stemt er hierbij mee in om Ajax te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, boetes, straffen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw inbreuk op deze paragraaf.

Eigendomsrecht; handelsgeheimen
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle (a) wereldwijde auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, en (b) het eigendom van en de eigendomsrechten van de software en alle latere kopieën daarvan, ongeacht de vorm of de media, in handen zijn van en het exclusieve eigendom zijn van Ajax en haar leveranciers. U erkent ook en gaat ermee akkoord dat de software de waardevolle handelsgeheimen en eigendomsinformatie van Ajax en haar leveranciers bevat. U gaat ermee akkoord om dergelijke handelsgeheimen en eigendomsinformatie vertrouwelijk te houden en u erkent dat elke feitelijke of dreigende schending van deze verplichting onmiddellijke, onherstelbare schade zal betekenen waarvoor een geldelijke schadevergoeding een ontoereikende oplossing zou zijn, en dat een dwangsom een passende oplossing vormt voor een dergelijke schending.

Auteursrecht en handelsmerken
Alle materialen en inhoud op de Ajax-website (http://ajax.systems/nl/), mobiele applicaties van Ajax en software zijn eigendom van, in licentie of onder licentie van Ajax en worden door Ajax gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde licenties en wetten. U mag geen materialen of inhoud (met inbegrip van logo’s, afbeeldingen of gegevens) kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de exclusieve rechten van de houder van het auteursrecht of het handelsmerk, tenzij u de eigenaar bent van deze materialen of inhoud of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van deze materialen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u in licentie zijn gegeven voor deze overeenkomst of andere toepasselijke voorwaarden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Ajax, of indien van toepassing, aan de eigenaar van dergelijke rechten.

Privacybeleid
Ajax zet zich in om uw privacy te beschermen met betrekking tot alle informatie die wordt verzameld onder de voorwaarden van uw overeenkomst(en). Door te erkennen dat u akkoord gaat met deze overeenkomst, gaat u akkoord met het privacybeleid dat openbaar wordt gemaakt op de website.

Door de Producten en/of Software te gebruiken en de unieke identificatiegegevens van de gebruikers (zoals gebruikersnaam, rol en e-mailadres) die u aan uw account hebt gekoppeld toe te voegen, bevestigt u dat de informatie en gegevens die u over deze gebruikers hebt verzameld en op deze manier hebt verstrekt, door u zijn ontvangen en overhandigd met volledige en onvoorwaardelijke toestemming van de eigenaars van deze gegevens, met begrip voor de omvang en het doel van het gebruik.

Door de producten en software van AJAX SYSTEMS CH aan te kopen en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld als hulpmiddel voor de levering van diensten) bevestigt u dat u zich bij deze overeenkomst aansluit en akkoord gaat met het privacybeleid dat op onze website wordt uiteengezet. U erkent en garandeert ook dat het privacybeleid van AJAX SYSTEMS CH door u in dezelfde mate wordt gerespecteerd als dat van AJAX SYSTEMS CH ten aanzien van derden en/of alle gebruikers van de Producten, tot wiens informatie u door AJAX SYSTEMS CH toegang is verleend. Ook garandeert u hierbij dat u over de capaciteit en de juiste middelen beschikt om het bovenstaande beleid af te dwingen.

Geen impliciete rechten
Alle rechten die niet uitdrukkelijk door Ajax aan u zijn verleend in deze overeenkomst zijn hierbij voorbehouden aan Ajax en haar leveranciers. Deze overeenkomst brengt geen impliciete rechten met zich mee.

Legenda van de Amerikaanse overheid
De software is commercieel van aard en wordt uitsluitend op eigen kosten ontwikkeld. De software wordt geleverd als “Commerciële computersoftware” zoals gedefinieerd in DFARS 252.227-7014 (juni 1995) of als een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101(a) en wordt als zodanig geleverd met alleen de rechten die zijn voorzien in deze overeenkomst en die de standaard commerciële licentie van Ajax voor de software vormt. Technische gegevens worden slechts met beperkte rechten verstrekt, zoals bepaald in DFAR 252.227-7015 (november 1995) of FAR 52.227-14 (juni 1987), afhankelijk van wat van toepassing is.

Duur en beëindiging
Deze overeenkomst gaat van kracht vanaf de datum waarop u de software of producten voor het eerst gebruikt en blijft van kracht tot aan de beëindiging ervan. U kunt het te allen tijde beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Ajax. De overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd als u zich niet houdt aan één van de voorwaarden in deze overeenkomst. Bij een dergelijke beëindiging zullen de door deze overeenkomst verleende licenties onmiddellijk worden beëindigd en gaat u ermee akkoord alle toegang tot en gebruik van de producten, software en documentatie te staken. De bepalingen die door hun aard blijven bestaan, zullen ook na beëindiging van deze overeenkomst blijven bestaan.

Toepasselijk recht & rechtsbevoegdheid
In sommige landen zullen de rechtbanken de Delaware-wetgeving niet toepassen op bepaalde soorten geschillen. Als u in één van de landen woont waar de Delaware-wetgeving niet van toepassing is, dan geldt de wetgeving van uw land voor dergelijke geschillen in verband met deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Delaware en de Verenigde Staten deze overeenkomst bepalen, evenals elke claim, geschil, actie of kwestie die uit of in verband met deze overeenkomst zou kunnen ontstaan, met uitsluiting andere wetgevingen die niet van toepassing zijn volgens deze overeenkomst. Elke actie of procedure met betrekking tot deze licentie moet voor een federale of staatsrechtbank in New York worden gebracht en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van een dergelijke rechtbank bij een dergelijke claim of geschil. Ajax mag dwangmaatregelen aanvragen bij elke rechtbank die bevoegd is om haar vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom te beschermen. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (1980) is hierbij in zijn geheel uitgesloten van toepassing op deze overeenkomst.

Geen overdracht of afstand van rechten en eigendommen
U mag uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst niet afstaan of overdragen. Elke voorgenomen overdracht of afstand van rechten en eigendommen die in strijd is met deze paragraaf is ongeldig.

Beperkte garantie
De beperkte garantie voor het product is zoals vermeld op de website van Ajax of volgens het garantiegedeelte in de gebruikershandleiding bij het product. ER WORDT GEEN GARANTIE OP DE SOFTWARE GEGEVEN.

Disclaimer rond garantie
NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVERT AJAX DE SOFTWARE “AS IS” EN WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF EN SLUIT DEZE UIT, HETZIJ WETTELIJK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK EN BEZIT, NAUWKEURIGHEID, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. AJAX GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. AJAX WAARBORGT NIET DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES, TIJDIG, BEVEILIGD OF FOUTLOOS IS.

Productbeperkingen
U erkent dat noch de producten, noch de software gecertificeerd zijn voor reacties op noodgevallen. U BEGRIJPT DAT HET PRODUCT EN DE SOFTWARE GEEN NOODMELDSSYSTEEM IS DAT DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT BEWAAKT EN AJAX ZAL GEEN TOEZICHT HOUDEN OP NOODMELDINGEN EN ZAL OOK GEEN NOODHULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUREN IN HET GEVAL VAN EEN NOODGEVAL. U GEBRUIKT DE SOFTWARE EN HET PRODUCT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U ALLEEN DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID (EN AJAX WIJST DIT AF) VOOR EENDER WELK VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EENDER WELK VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE AAN UW PERSOON, BEZITTINGEN, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, HET PRODUCT, ANDERE PRODUCTEN OF RANDAPPARATUUR DIE VERBONDEN ZIJN MET HET PRODUCT, COMPUTER EN MOBIEL APPARAAT), GEGEVENS, HUIS, APPARTEMENT, UNIT, WONING, STRUCTUUR, OF WOONPLAATS. De contactpersonen bij de klantendienst van Ajax kunnen niet worden beschouwd als een levensreddende oplossing voor mensen die gevaar lopen in hun huis, en vormen geen geschikte vervanging voor de hulpdiensten. Alle levensbedreigende situaties en noodsituaties dienen te worden gericht aan 911, 112 of de juiste hulpdiensten.

Indien het product is aangesloten op een alarmcentrale, is Ajax op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een dergelijke derde partij die hulpdiensten levert.

Beperking van aansprakelijkheid
Niets in deze overeenkomst (met inbegrip van alles wat in deze “Beperking van aansprakelijkheid” is gespecificeerd) zal proberen de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken indien deze niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IN AANVULLING OP DE BOVENSTAANDE GARANTIEDISCLAIMERS, WIJST AJAX ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF EN SLUIT DEZE UIT VOOR ZICHZELF EN HAAR LEVERANCIERS, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS, VOOR INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFFENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, OF ANDER VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, HET FALEN OF DE ONDERBREKING VAN DE SOFTWARE OF PRODUCTEN, ZELFS ALS AJAX OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID TOT VERVANGING, REPARATIE OF TERUGBETALING VAN DE BETAALDE AANKOOPPRIJS, VOLGENS KEUZE VAN AJAX. DEZE DISCLAIMER VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE HEEFT GEEN INVLOED INDIEN EEN HIERIN OPGENOMEN RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHIET.

Disclaimer
Naast deze overeenkomst kunt u ook andere wettelijke rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Sommige landen, staten of provincies staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan consumenten worden geleverd, of de beperking van de aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel niet toe. Hierdoor kunnen de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen beperkt toepasbaar zijn voor u. Wanneer de impliciete garanties niet in hun geheel mogen worden uitgesloten, worden ze beperkt tot de omvang en de duur van de toepasselijke schriftelijke garantie. Uw specifieke wettelijke rechten kunnen variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving.

Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft de rechtsgeldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze invloed hierop of wordt er geen afbreuk op gedaan, en wordt een dergelijke bepaling vervangen door een geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling met een soortgelijke strekking en economische impact.

Kennisgevingen
Ajax kan kennisgevingen sturen naar uw e-mailadres of postadres. Kennisgevingen worden verstuurd naar het adres dat u bij Ajax heeft geregistreerd.

Afstandsverklaringen
Alle verklaringen van afstand door Ajax zijn alleen van kracht als ze schriftelijk worden ingediend. Indien Ajax in een bepaalde situatie een afstandsverklaring doet of een bepaalde bepaling van deze overeenkomst niet afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een verklaring van afstand van een andere bepaling of van een dergelijke bepaling in een andere situatie.

Titels
De titels en paragraaftitels van deze overeenkomst zijn bedoeld voor gemak en mogen niet worden gebruikt als interpretatie voor deze overeenkomst.

Gehele overeenkomst & rectificatie
Deze overeenkomst beschrijft de volledige overeenkomst tussen u en Ajax, vervangt alle eerdere overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de software en/of de producten, en kan alleen worden gewijzigd in een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend en die wordt vastgesteld als een rectificatie van deze overeenkomst.

Vragen en aanvullende informatie
Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact opnemen met Ajax door een e-mail te sturen naar [email protected].

Van kracht: 10 augustus 2016

De Nederlandse versie van de website is nu beschikbaar in bèta-versie.
Als u een fout ziet, selecteer dan de tekst en druk op Ctrl + Enter

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: