Eindgebruikersovereenkomst

Laatst bijgewerkt op 20.10.2023

Deze Eindgebruikersovereenkomst is een Contract (“Overeenkomst”) tussen de gebruiker (hierna “u”) van de Software en Producten (zoals hieronder gedefinieerd) enerzijds en AJAX SYSTEMS CH, registratienummer: HE 389004 (inclusief haar dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven), hierna “AJAX” en “wij” genoemd, anderzijds.

Als u deze Overeenkomst niet als individu maar namens een bedrijf aangaat, verwijst de term “u” naar dat bedrijf, dat zich ertoe verbindt deze Overeenkomst na te leven. Als u namens een bedrijf handelt in uw transacties met ons, bevestigt u dat u alle wettelijke gronden en machtigingen heeft om namens dat bedrijf te handelen en dat u niet gebonden bent aan een van de interne regels of andere wettelijk bindende documenten van dat bedrijf.

Lees de voorwaarden van deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u AJAX-producten opent of gebruikt, met inbegrip van de producten die vermeld staan op https://ajax.systems/nl/products/ (“Producten” of “Product”).

De Producten kunnen software bevatten die gerelateerd is aan het Product (“Software”), waarvoor AJAX haar klanten een licentie verleent om deze uitsluitend in overeenstemming met deze Overeenkomst te openen en gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop “Accepteren” of een andere knop, ongeacht de naam, die uw goedkeuring van het lezen en accepteren van deze Overeenkomst zou bevestigen en gebruik het Product niet; u kunt het AJAX-product onmiddellijk terugsturen naar de verkoper in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Door op “Accepteren” te klikken of door het Product te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De sectie “Productbeperkingen” (hieronder) definieert de beperkingen op de Software en gerelateerde diensten die kunnen worden geleverd door het gebruik van de Producten in verband met veiligheidsmaatregelen en het gebruik ervan. Lees deze sectie aandachtig door, want u gaat onder andere ook akkoord met deze beperkingen.

1. Onderwerp

Deze Overeenkomst regelt de wettelijke rechten en plichten van de eindgebruikers van de Producten en Software enerzijds en AJAX anderzijds. Deze Overeenkomst is van toepassing op de intellectuele eigendomsrechten, het privacybeleid, garanties en andere zaken die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

2. Definitie van een eindgebruiker

AJAX kan u als eindgebruiker herkennen of met u communiceren wanneer u een individu bent en de AJAX-producten en software als zelfstandige of als betrokkene bij beveiligings-, bewakings-, installatie-, of andere dienstverleners gebruikt.

Als u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat beveiligings-, bewakings-, installatie- of andere beveiligingsdiensten levert met behulp van Ajax-producten en -software, inclusief het gebruik van Ajax PRO-toepassingen, zal AJAX met u communiceren als een PRO-gebruiker. De rechtsverhouding tussen AJAX en de PRO-gebruiker is bepaald door de overeenkomst met de PRO-gebruiker of de overeenkomst met de PRO-gebruiker van de mobiele applicatie, afhankelijk van de software en producten dat door de PRO-gebruiker wordt gebruikt.

3. Contractuele relaties

U verklaart en garandeert dat u in staat bent om deze Overeenkomst met betrekking tot de Software en het Product aan te gaan en dat u in staat en bevoegd bent om de Software en het Product binnen uw jurisdictie of woonplaats te gebruiken en er toegang toe te krijgen.

Het gebruik van diensten die door middel van het gebruik van de Producten kunnen worden geleverd is onderworpen aan aanvullende beperkingen, op grond waarvan u verklaart, garandeert en ermee instemt de Producten en Software te gebruiken en bevestigt dat de wijze waarop u ermee zult omgaan:

  • GEEN enkel intellectueel eigendomsrecht, noch enig ander recht van AJAX, noch enig ander recht van derden schendt;
  • GEEN enkele wet of regelgeving schendt;
  • NIET kwaadwillig, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, discrediterend, obsceen of anderszins onacceptabel is;
  • de veiligheid van uw account of dat van iemand anders, waartoe door het gebruik van de Producten en/of Software toegang wordt verleend, NIET in gevaar brengt, ongeacht het toegangsniveau;
  • op GEEN ENKELE manier toestaat het wachtwoord, de accountinformatie of andere beveiligingsinformatie van een gebruiker te verkrijgen;
  • de veiligheid van computernetwerken NIET in gevaar brengt en/of wachtwoorden en/of beveiligingscoderingen kraakt;
  • de Software en Producten NIET decompileert, onderwerpt aan reverse engineering of op andere wijze tracht de broncode van de Software te verkrijgen en/of gebruiken bij de ontwikkeling van andere afgeleide software, een afzonderlijk software-algoritme of een onderdeel daarvan.
  • Gebruik de software NIET voor commerciële doeleinden, in het bijzonder voor het leveren van beveiligings-, bewakings- en andere diensten aan andere eindgebruikers.

Deze Overeenkomst verleent u bepaalde wettelijke rechten. U kunt andere aanvullende rechten hebben, afhankelijk van uw jurisdictie.

4. Licentie

In overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, verleent AJAX u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de Software uitsluitend te installeren en gebruiken als broncode die is geïntegreerd in het AJAX-product dat u bezit of waarvan u de rechten bezit en alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Producten. Het is u niet toegestaan (en u mag anderen niet toestaan) om de Software te huren, te verspreiden, over te dragen, te wijzigen, commercieel te exploiteren of in sublicentie te geven, of de Software te gebruiken onder een uitwisselingsregeling of op enige andere ongeoorloofde manier. Bovendien verleent de licentie u niet het recht om de Software op enigerlei wijze te gebruiken als een door mensen leesbare code (broncode). Het is u niet toegestaan kopieën van de Software of de bijbehorende documentatie te maken voor andere doeleinden dan het maken van een back-up van de informatie die tijdens het gebruik van de AJAX-software en -producten is gegenereerd.

5. Gebruikersverklaring

Door de AJAX-producten en software te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

1. U zult de producten en software op een ethische en legale manier gebruiken, in overeenstemming met internationale en toepasselijke nationale wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens, intellectueel eigendom, internationale sancties, enz.

2. U voorziet AJAX van juiste en actuele informatie en ziet erop toe dat u dit bijwerkt wanneer dat nodig is.

3. U gebruikt uw echte naam, locatie, enz.

4. U gebruikt niet de identiteit van iemand anders of een fictieve identiteit met als doel om toegang te krijgen tot producten en software om welke reden dan ook, waaronder het doel om diensten te verkrijgen in rechtsgebieden waartegen de Verenigde Staten, de EU, Oekraïne, de Republiek Cyprus en andere landen sancties hebben uitgevaardigd.

6. Andere Software

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op open source-software die is opgenomen in de Producten of op software van derden die afzonderlijk in licentie is gegeven onder de voorwaarden van verschillende afzonderlijke licentieovereenkomsten (“Andere Software”). Andere Software is niet onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, maar wordt aan u verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van eventuele relevante licentieovereenkomsten met derden (hierna “Andere Softwarevoorwaarden” genoemd). De auteursrechten op de Andere Software behoren toe aan de belanghebbenden genoemd in de Andere Softwarevoorwaarden. Alle voorwaarden van deze Overeenkomst die in strijd zijn met de voorwaarden van licentieovereenkomsten voor Andere Software zijn niet van toepassing op Andere Software. Niets in deze Overeenkomst beperkt uw rechten of verleent u rechten die prevaleren boven de voorwaarden van toepasselijke eindgebruikerslicenties voor Andere Software.

7. Software-update

Van tijd tot tijd kan AJAX updates, verbeteringen, patches, bug fixes en andere aanpassingen verstrekken om de Software en gerelateerde diensten te verbeteren (“Patches”). U erkent dat u mogelijk Patches moet installeren om uw toegang tot de Producten en de Software voor de Producten te behouden en deze te kunnen blijven gebruiken. Patches worden automatisch door een apparaat of handmatig door een gebruiker geïnstalleerd in overeenstemming met de instellingen van het apparaat. U kunt zich ook afmelden voor periodieke updates voor onze Producten. AJAX kan echter updates uitbrengen die kritieke fouten herstellen en de veiligheid van de Producten verbeteren. Om uw beveiligingsniveau te verhogen, gaat u akkoord met de automatische installatie van updates voor Producten, indien technisch haalbaar, zonder verdere kennisgeving en ongeacht of een dergelijke automatische updatefunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld voor uw Product, indien dit absoluut noodzakelijk is om een correcte werking van uw Producten te garanderen of om encryptie of kritieke probleemoplossing toe te staan.

8. Verbod op toewijzing en reverse engineering

Elke wijziging, reverse engineering, decompilatie of demontage van de Software is ten strengste verboden. Indien u echter inwoner bent van de Europese Unie (“EU”), zal AJAX u, op schriftelijk verzoek, alle informatie verstrekken die nodig is om de Software met andere programma’s te laten samenwerken binnen het toepassingsgebied van de EU-richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.

9. Compensatie

U stemt er hierbij mee in AJAX te beschermen tegen elke aansprakelijkheid voor eventuele claims en eventuele verliezen, verplichtingen, schade, boetes, straffen, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst te compenseren.

10. Eigendomsrechten, handelsgeheimen

U erkent en gaat ermee akkoord dat (a) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, en (b) de eigendomsrechten voor de Software en alle latere kopieën daarvan, ongeacht de vorm of drager, het exclusieve eigendom zijn van AJAX en haar leveranciers (indien van toepassing). U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software waardevolle handelsgeheimen en andere bedrijfseigen informatie van AJAX en haar leveranciers bevat die niet beschikbaar is voor een gemiddelde internetgebruiker die de Software en Producten niet gebruikt. U stemt ermee in om dergelijke handels- en bedrijfseigen informatie vertrouwelijk te houden en u erkent dat elke feitelijke of potentiële schending van deze verplichting onmiddellijke, onherstelbare schade veroorzaakt die niet adequaat kan worden gecompenseerd met financiële middelen. In het geval van een schending van deze bepaling, heeft AJAX het recht om onmiddellijk te stoppen met het onderhouden van de werking (het stopzetten van de dienstverlening) van uw kopie van de Software en Producten zonder enige kennisgeving en verdere compensatie. U wordt er ook op gewezen dat openbaarmaking van de informatie in de Software of de informatie over de Producten die u gebruikt aan derden uw eigendom of welzijn kan schaden en uw veiligheid in gevaar kan brengen. Deel dergelijke informatie niet met derden om negatieve gevolgen voor u te voorkomen. U bevestigt ook uw toestemming en garandeert dat alle informatie die u ontvangt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie van de AJAX Support afdeling, in verband met het afhandelen van uw verzoek aan AJAX, op geen enkele manier aan anderen zal worden overgedragen en alleen bekend zal blijven bij u als de ontvanger van dergelijke informatie.

11. Auteursrechten en handelsmerken

Alle materialen en informatie op de AJAX-website (https://ajax.systems/nl), mobiele of andere apps van AJAX, en binnen haar Software zijn eigendom van en worden gebruikt door AJAX. Het is u niet toegestaan om materiaal of informatie (inclusief logo’s, afbeeldingen of gegevens) te kopiëren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken, of te gebruiken op een manier die onverenigbaar is met de exclusieve rechten van de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk, tenzij u onze schriftelijke toestemming daarvoor heeft. Alle elementen en objecten die in de Software worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen (zowel statisch als dynamisch), teksten, functionaliteit, gebruikersinterface, audiotracks en geluiden, en kleurencombinaties, zijn het intellectuele eigendom van AJAX en mogen alleen door u worden gebruikt als onderdeel van de Software voor het gebruik van de Software, zoals beschreven in de Overeenkomst. Het is u niet toegestaan om de Software te ontleden of elementen/objecten uit de Software te halen. U heeft ook niet het recht om kopieën te maken van items/objecten door deze te kopiëren uit de Software of screenshots te maken voor andere doeleinden dan AJAX Support in te lichten over technische problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de Software of de Producten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder de licentie in overeenstemming met deze Overeenkomst of andere toepasselijke overeenkomsten behoren toe aan AJAX.

12. Privacybeleid

AJAX zet zich in voor de bescherming van uw privacy met betrekking tot alle informatie die wordt verzameld onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Door de aankoop en het gebruik van Producten en Software van AJAX erkent u dat u deze Overeenkomst heeft aanvaard en dat u akkoord gaat met het privacybeleid dat op onze website kan worden ingezien (https://ajax.systems/nl/privacy-policy/). Ten behoeve van het verstrekken van onze garantieservice, technische ondersteuningsfuncties en/of de reparatie van hardware, behoudt AJAX zich het recht voor om te verzoeken ons account op support@ajax.systems als Administrator of PRO-gebruiker op uw apparaat toe te voegen. AJAX draagt echter alle garanties en vertrouwelijkheidsvoorwaarden die in dergelijke omstandigheden logisch en van toepassing zijn. Nadat we het app-onderhoud hebben afgerond en uw verzoek hebben verwerkt, kunt u AJAX uw verzoek sturen om het account van uw apparaat te verwijderen. Ons account op support@ajax.systems wordt niet van uw apparaat verwijderd totdat u uw verzoek heeft ingediend en het blijft in de slaapstand totdat we een nieuw verzoek om technische ondersteuning van u ontvangen.

Door de Producten en/of de Software te gebruiken en de unieke identificatoren (zoals gebruikersnaam, functie en e-mailadres) van de gebruikers die u aan uw account heeft gekoppeld (inclusief de informatie over u, zoals hierboven vermeld) toe te voegen, bevestigt u dat u de informatie en gegevens over deze gebruikers, die u op deze manier heeft verzameld en verstrekt, heeft ontvangen en verstrekt met volledige en onvoorwaardelijke toestemming van de eigenaars van deze gegevens en met begrip voor het toepassingsgebied en het doel van het gebruik.

Door de Producten en Software van AJAX aan te schaffen en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld als tool voor de levering van diensten), bevestigt u dat u zich bij deze Overeenkomst aansluit, dat u akkoord gaat met het Privacybeleid dat op onze website staat vermeld (https://ajax.systems/nl/privacy-policy/), en erkent en garandeert dat het Privacybeleid van AJAX wordt gerespecteerd in dezelfde mate als voorzien door AJAX met betrekking tot derden en/of alle gebruikers van de Producten, waartoe AJAX u toegang heeft verleend. Bovendien garandeert u hierbij dat u over de capaciteit en de juiste middelen beschikt om het bovenstaande beleid af te dwingen.

13. Gebrek aan impliciete rechten

Alle rechten die niet uitdrukkelijk door AJAX aan u worden verleend, worden op geen enkele wijze verleend; er zijn geen impliciete rechten in deze Overeenkomst.

14. Duur en beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat u de Software of de Producten voor het eerst gebruikt en is geldig tot de beëindiging van de Overeenkomst. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar AJAX via support@ajax.systems; de Overeenkomst wordt echter niet beëindigd tenzij u het gebruik van de Producten en de Software volledig heeft beëindigd. Bovendien wordt de Overeenkomst onmiddellijk beëindigd indien u zich niet aan een van de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gehouden. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden de in deze Overeenkomst uiteengezette licenties onmiddellijk beëindigd en gaat u ermee akkoord geen toegang meer te hebben tot het gebruik van de Producten, de Software en de documentatie. U bevestigt tevens dat bij beëindiging van de Overeenkomst uw toegang tot de Software, alsmede eventuele ondersteuning van de Producten, zal worden beëindigd of beperkt. Alle bepalingen inzake vertrouwelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, intellectueel eigendom, de procedure voor geschillenbeslechting en alle andere bepalingen die naar hun aard van kracht blijven, blijven bij beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

15. Wetten en jurisdictie

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. De keuze van de wetgeving heeft geen invloed op uw rechten als consument onder de regelgeving inzake consumentenbescherming van het land waar u woont. Indien u als consument handelt, gaat u ermee akkoord de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Cyprus na te leven. Eventuele juridische procedures die u in verband met deze Overeenkomst tegen ons kunt aanspannen mogen alleen plaatsvinden in een rechtbank in Nicosia, de Republiek Cyprus, of in een rechtbank in uw woonplaats.

Indien u als rechtspersoon optreedt, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van het Internationaal Hof van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel en Industrie van de Republiek Cyprus (“Arbitrage”). Het aantal arbiters is 1. De procedure vindt plaats volgens het Arbitragereglement. De taal van Arbitrage is Engels. De locatie van de Arbitrage is Nicosia in de Republiek Cyprus.

16. Verbod op toewijzing

U mag geen van uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen of overdragen. Elke claim tot toewijzing of overdracht die in strijd is met deze clausule wordt als ongeldig beschouwd.

17. Garantie

De garantie op het Product is te vinden op de AJAX website, op https://ajax.systems/nl/warranty/, of in de sectie “Garantie” van de bij het Product geleverde handleiding.

18. Uitsluiting van garanties

Ongeacht enige bepaling en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, levert AJAX de Software “as is” en verwerpt en sluit alle garanties en voorwaarden uit die niet uit de wet voortvloeien, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, ononderbroken gebruik, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. AJAX garandeert geen specifieke resultaten voor het gebruik van de Software. AJAX garandeert noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de volledigheid van de functionaliteit van de Producten indien het AJAX-product is geïnstalleerd zonder betrokkenheid van de bevoegde derden (installateurs). AJAX garandeert noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor (a) de kwaliteit en volledigheid van de functionaliteit van de Producten, (b) uw toegang tot de functionaliteit indien u identificerende informatie met betrekking tot uw Producten aan een derde partij heeft doorgegeven, zoals het Product-ID, en/of het e-mailadres dat u heeft gebruikt om de Producten te activeren, en/of het mobiele telefoonnummer dat u heeft gebruikt om de Producten te activeren.

19. Beperkingen aan het productgebruik

U erkent dat u de Producten en de Software niet kunt gebruiken voor noodgevallen, tenzij u gebruik maakt van beveiligingsdiensten van derden, aangezien AJAX geen beveiligingsbedrijf is en de functionaliteit van de Producten en de Software beperkt is tot het bewaken van de locatie waar de Producten zijn geïnstalleerd. U begrijpt dat het Product en de Software geen alarmsysteem zijn dat door een externe partij wordt beheerd en dat AJAX in geen enkel geval noodmeldingen zal controleren of in noodsituaties noodhulpteams naar enige faciliteit(en) zal sturen waar het Product is geïnstalleerd. Gebruik van de Software en de Producten is op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk (en AJAX wijst elke aansprakelijkheid af) voor alle verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Software of het Product, met inbegrip van verliezen, aansprakelijkheden of schade aan u persoonlijk of uw eigendom, persoonlijke bezittingen (met inbegrip van het Product, andere Producten of randapparatuur die verbonden zijn met een apparaat, computer of een mobiel apparaat), gegevens, huis, appartement, huisvesting, gebouw of verblijfplaats, of enige andere faciliteit. De contactgegevens van de AJAX-klantendienst kunnen niet worden beschouwd als een reddingsoplossing voor personen die gevaar lopen in een faciliteit waar het Product is geïnstalleerd en/of wordt gebruikt, en de AJAX-klantendienst is geen geschikte vervanging voor de noodhulpdiensten. Alle levensbedreigende of noodsituaties moeten worden gemeld aan de juiste hulpdiensten in uw land.

AJAX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor acties of inactiviteit van derden die noodhulpdiensten leveren.

Beperkingen op het gebruik van CCTV-camera's: Opnames van videobewakingscamera's (zowel van het Ajax-merk als van andere fabrikanten) worden bij gebruik met de Ajax-software standaard opgeslagen op de interne opslag van de camera en zijn uitsluitend toegankelijk voor de eindgebruiker. Wanneer u videobewakingscamera's gebruikt, kunt u als eindgebruiker beheerdersrechten voor uw account toekennen aan derden, zoals installateurs, beveiligingsbedrijven, enz. 

Door beheerdersrechten van uw account toe te kennen aan derden, krijgen deze toegang tot video-opnamen en het beeld van videobewakingscamera's. Door toegang te verlenen tot de gegevens van de CCTV-camera's, bevestigt u dat u alle verantwoordelijkheid aanvaardt en begrijpt voor de overdracht van beheerdersrechten aan derden. U stemt ermee in dat AJAX niet verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten van derden, waaronder het onwettige of onethische gebruik van de gegevens van de videobewakingscamera's door derden en de gevolgen daarvan. 

AJAX slaat geen video-opnamen van videobewakingscamera's van derden in de cloudopslag op. Wanneer u videobewakingscamera's van derden integreert in de AJAX-software, gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten. AJAX draagt geen verantwoordelijkheid in geval van schendingen van internationale en nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens door andere fabrikanten als gevolg van het gebruik van videobewakingscamera's van derden.

20. Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Overeenkomst (met inbegrip van alles wat in de bepaling “Beperking van aansprakelijkheid” is beschreven) tracht de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijke recht. Voor zover toegestaan door de wet, zal AJAX, naast de bovenstaande aansprakelijkheid, voor zichzelf en haar leveranciers elke aansprakelijkheid op basis van een contract, elke schending van de wet (met inbegrip van nalatigheid en directe aansprakelijkheid), of anders voor elke directe, indirecte, speciale of bestraffende schade van welke aard dan ook, elk verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken, verlies van informatie of gegevens, of elke andere schade als gevolg van of in verband met de verkoop, de installatie, het onderhoud, het gebruik, de bediening, het uitvallen of de onderbreking van de Software of de Producten afwijzen en uitsluiten, zelfs als AJAX of haar leveranciers op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade. De aansprakelijkheid van AJAX is beperkt tot het repareren, vervangen of terugbetalen van de aankoopprijs van het product (naar keuze van AJAX), wat echter niet in strijd mag zijn met de lokale wetgeving inzake consumentenbescherming.

21. Gedeeltelijke toepassing

Indien een clausule van deze Overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de eerlijkheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende clausules, en een dergelijke clausule die moet worden vervangen wordt beschouwd als een automatisch vervangen, geldige, wettelijke en afdwingbare clausule met dezelfde bedoelingen en economische gevolgen.

22. Kennisgevingen

AJAX kan u kennisgevingen sturen via e-mail en/of naar uw mobiele telefoonnummer. Kennisgevingen worden verzonden naar het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer dat u heeft opgegeven bij het gebruik van de Producten of de Software.

23. Uitsluiting van rechten

AJAX’s uitsluiting van enige van haar eigen rechten zijn niet geldig, tenzij ze schriftelijk worden verstrekt. Enige uitsluiting door AJAX van haar recht om de naleving van een van de clausules van deze Overeenkomst in één geval te eisen, kan niet worden beschouwd als een uitsluiting van haar rechten onder een andere clausule en/of onder een dergelijke clausule in een ander geval.

24. Namen en nummering

Namen, titels of nummering van delen van deze Overeenkomst, alsmede de titel van de Overeenkomst, dienen slechts voor het gemak en mogen niet worden gebruikt om deze Overeenkomst te interpreteren.

25. Volledige Overeenkomst en wijzigingen

In deze Overeenkomst wordt het volledige toepassingsgebied van alle afspraken met betrekking tot deze Overeenkomst tussen u en AJAX uiteengezet. De Overeenkomst prevaleert boven alle eerdere overeenkomsten (zowel schriftelijk als mondeling) met betrekking tot de Software en/of de Producten. In het geval van wijzigingen in deze Overeenkomst zal AJAX u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen via de AJAX-website (door het publiceren van een bijgewerkte Overeenkomst), door u een e-mailbericht te sturen, of door u op de hoogte te brengen via meldingen in de Producten en/of mobiele apps voor de Producten. Indien u de Producten of de Software blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van de aangekondigde wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om veranderingen in de gaten te houden, dus controleer de AJAX-website regelmatig. AJAX garandeert dat de versie van de Overeenkomst die op de AJAX-website is gepubliceerd met de datum die het dichtst bij de datum van uw gebruik van de Software of het Product ligt actueel is.

26. Vragen of aanvullende informatie

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact op met AJAX door een e-mail te sturen naar hello@ajax.systems.

De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum van aankoop/gebruik van het AJAX-product of de AJAX-software en, voor de bestaande gebruikers, vanaf de datum van publicatie op deze website.