Region:
Polska
Język:

Umowa licencyjna na oprogramowanie Ajax Systems

Data wejścia w życie: 20.10.2023 r.

Niniejsza umowa licencyjna („Umowa”) jest wiążącą umową prawną pomiędzy Ajax Systems Distribution Limited Liability Company (TOV „AS Distribution”), spółką zarejestrowaną na Ukrainie pod numerem ID: 42600365 i z siedzibą pod adresem al. Stefana Bandery 9, Kijów, Ukraina, 04073 („Ajax”, „Licencjodawca” lub „my”, zależnie od kontekstu) a komercyjnym użytkownikiem oprogramowania Ajax Systems („Oprogramowanie”), np. Ajax Pro Desktop („Licencjobiorca” lub „Użytkownik”, zależnie od kontekstu).

Poprzez wykonanie jakiejkolwiek czynności opisanej w sekcji 1.4 niniejszej Umowy, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność prawną i upoważnienie do zawierania wiążących umów, przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz że Oprogramowanie będzie używane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

1. Warunki wstępne

1.1. Niniejsza Umowa obejmuje wyłącznie korzystanie z komercyjnego Oprogramowania Ajax i nie dotyczy osób, które są użytkownikami końcowymi Produktów Ajax, chyba że inaczej wynika z charakteru użytkowania Oprogramowania lub użytkownik końcowy chce korzystać z Oprogramowania wraz z komercyjnymi partnerami Ajax. W żadnym wypadku niniejsza Umowa nie ma zastosowania do korzystania z:

 • Aplikacji Ajax Security System oraz
 • wszelkiego innego oprogramowania Ajax przeznaczonego dla użytkowników końcowych produktów Ajax.

1.2. Umowa może być włączona przez odniesienie do innego dokumentu (wniosku, umowy itp.) i stanowi wówczas jego integralną część. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią odnośnego dokumentu pierwszeństwo ma Umowa, chyba że w dokumencie zaznaczono inaczej. Umowa i odnośny dokument stanowią kompletną umowę pomiędzy Ajax a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, zastępują i unieważniają wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty i porozumienia zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące tego przedmiotu.

1.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Umowy przed podjęciem jakichkolwiek działań określonych w punkcie 1.4 niniejszego dokumentu. W przypadku braku zgody na którykolwiek z warunków niniejszej umowy nie należy pobierać, instalować lub używać Oprogramowania lub wykonywać innych czynności wymienionych poniżej oraz zaprzestać korzystania z Oprogramowania i wszelkich powiązanych materiałów/danych.

1.4. Przestrzeganie Umowy jest obowiązkowe przez cały czas korzystania z Oprogramowania. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na Umowę, jak również że przyjął ją jako wiążącą dla siebie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

 • Użytkownik potwierdził (podpisał) jakikolwiek dokument odnoszący się do Umowy;
 • Użytkownik pobrał lub w jakikolwiek sposób uzyskał Oprogramowanie, jego plik instalacyjny lub dowolny składnik Oprogramowania w trybie online lub offline;
 • Użytkownik zainstalował, uruchomił lub w jakikolwiek sposób używał Oprogramowania dla siebie lub w imieniu jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
 • Użytkownik utworzył konto w Oprogramowaniu (jeśli ma zastosowanie do Oprogramowania);
 • Użytkownik skontaktował się z nami w sprawie Oprogramowania za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez dane kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej lub za pośrednictwem Oprogramowania.

1.5. Możemy wyłącznie i bez uprzedniej zgody użytkownika od czasu do czasu zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób modyfikować Umowę (i wszelkie jej integralne części) oraz wszelkie funkcje Oprogramowania, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony i testowanie Oprogramowania, aby upewnić się, że Użytkownik zgadza się ze wszystkimi zmianami. Jeśli po wprowadzeniu zmian Użytkownik nadal korzysta z Oprogramowania lub powiązanych materiałów, założymy, że akceptuje zmiany i Umowę, chyba że będziemy bezpośrednio zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika na określone zmiany na mocy przepisów prawa, którym podlega Ajax.

1.6. Ajax może również ustanowić opłaty dodatkowe/aktualizacyjne za użytkowanie Oprogramowania po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem 10 dni kalendarzowych.

2. Udzielenie licencji

2.1. Licencjodawca jest właścicielem wszystkich praw własności do Oprogramowania. Oprogramowanie obejmuje wszystkie odpowiednie komponenty Oprogramowania dla systemów operacyjnych Windows, MacOS i innych odpowiednich platform, w tym kod źródłowy i obiektowy strony serwera (back-end), strony klienta (front-end) i innych części Oprogramowania, projekt, elementy graficzne, teksty, dźwięki i inne materiały związane z utrzymaniem Oprogramowania, jak również odpowiednie zmiany, aktualizacje, dodatki, usprawnienia itp.

2.2. W przypadku i w okresie, w którym Licencjobiorca prawidłowo wykonuje warunki niniejszej Umowy, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, ograniczonej, ogólnoświatowej i odwołalnej licencji (pozwolenia) na korzystanie z Oprogramowania w celu monitorowania systemów alarmowych i administrowania bazami danych obiektów bezpieczeństwa związanych z Licencjobiorcą („Cel”) w sposób i na warunkach określonych poniżej.

2.3. Ajax jest wyłącznym dystrybutorem oficjalnego pliku instalacyjnego Oprogramowania. Licencjobiorca nie ma prawa do korzystania z plików instalacyjnych otrzymanych od osób trzecich, chyba że Licencjodawca postanowi inaczej.

2.4. Biorąc pod uwagę cyfrowy charakter Oprogramowania, Licencjodawca jest uprawniony do zmiany lub uzupełniania Oprogramowania w dowolnym czasie, w tym do wydawania aktualizacji Oprogramowania oraz przeprowadzania konserwacji usług serwisowych Oprogramowania, powiadamiając o tym Licencjobiorcę poprzez publikację ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Licencjodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.5. Żadne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania nie przechodzą na własność Licencjobiorcy (ani nie są mu przekazywane) na mocy niniejszej Umowy lub innych dokumentów.

2.6. W niniejszej Umowie nie ma żadnych dorozumianych praw, warunków ani postanowień. Oznacza to, między innymi, że żadne prawa nie przyznane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę wyraźnie na mocy niniejszej Umowy nie będą uważane za przyznane w jakikolwiek sposób przez niniejszą Umowę, jak również żadne postanowienie bezpośrednio nie wyszczególnione w niniejszej Umowie nie będzie postrzegane jako zapewnione przez Umowę.

2.7. Licencjobiorca niniejszym udziela Licencjodawcy prawa do używania znaków towarowych i logo Licencjobiorcy jako partnera Licencjodawcy poprzez publikowanie ich na oficjalnej stronie internetowej Licencjodawcy oraz we wszelkich materiałach marketingowych i reklamowych.

2.8. Ponieważ reputacja Licencjodawcy jest najwyższej rangi, Licencjobiorca nie może podejmować żadnych działań, które negatywnie wpływają na wizerunek Licencjodawcy lub jakiejkolwiek z firm członkowskich grupy AJAX SYSTEMS, ich markę, reputację, produkty i usługi, lub stawiają którekolwiek z nich w negatywnym lub dyskredytującym świetle zarówno w ramach Umowy, jak i poza nią, bez żadnych ograniczeń czasowych.

2.9. Jeśli Licencjobiorca naruszy lub uchyli się od wypełnienia jakichkolwiek warunków Umowy, Licencjodawca jest uprawniony do natychmiastowego wykreślenia lub cofnięcia licencji.

3. Zakres licencji

3.1. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Oprogramowania wraz z Celami w następujący sposób:

 • pobranie pliku instalacyjnego Oprogramowania od Licencjodawcy i zainstalowanie Oprogramowania na urządzeniach;
 • uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania i korzystanie z jego funkcji za pomocą środków i w sposób dostarczony przez Licencjodawcę, zgodnie z instrukcjami Licencjodawcy i instrukcją obsługi Oprogramowania;
 • utworzenie i korzystanie z konta w Oprogramowaniu („Konto”), jeśli ma ono zastosowanie do Oprogramowania;
 • przyznawanie pracownikom Licencjobiorcy dostępu do subkont Konta;
 • dodawanie i zarządzanie nowymi obiektami (hubami) powiązanymi z Kontem, jeśli ma to zastosowanie do Oprogramowania.

3.2. Jeśli ma to zastosowanie do Oprogramowania, Konto jest wirtualną przestrzenią Licencjobiorcy w ramach Oprogramowania; Licencjobiorca może uzyskać dostęp do Konta tylko wtedy, gdy pomyślnie przejdzie procedurę weryfikacji. Obowiązują następujące zasady:

 • Licencjobiorca jest zobowiązany do podawania wyłącznie rzetelnych i dokładnych danych oraz niewykorzystywania danych osób trzecich bez zgody tych osób przy weryfikacji, zakładaniu Konta lub korzystaniu z Oprogramowania;
 • Licencjobiorca będzie aktualizował wszelkie dane dostarczone przez Licencjobiorcę przez cały okres obowiązywania Umowy;
 • w przypadku zmiany danych Licencjobiorcy przekazanych Licencjodawcy Licencjobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Licencjodawcę i przesłać zmienione dane oraz kopię dokumentów nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zmiany;
 • Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych uwierzytelniających do Konta, ich przechowywanie i uniemożliwienie dostępu do nich osobom trzecim. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych danych dostępowych przez osoby trzecie;
 • wszelkie działania podjęte za pośrednictwem Konta Licencjobiorcy uważa się za wykonane przez Licencjobiorcę;
 • Konto może zawierać subkonta pracowników Licencjobiorcy z różnymi poziomami dostępu do Oprogramowania. Wszelkie działania podjęte przez pracowników Licencjobiorcy w Oprogramowaniu lub polecenia przekazane do Ajax są postrzegane jako podjęte/przekazane przez Licencjobiorcę i mają dla niego konsekwencje prawne.

3.3. Licencjobiorcy nie wolno:

 • udzielać sublicencji, przenosić lub zbywać praw otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy;
 • rejestrować jakichkolwiek praw do lub w Oprogramowaniu lub jego komponentach, jak również w innym oprogramowaniu, które jest identyczne lub podobne do Oprogramowania, w imieniu Licencjobiorcy lub w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej lub asystować w/ zlecać takich działań;
 • korzystać z Oprogramowania w ramach umowy o współdzieleniu lub w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób;
 • zmieniać Oprogramowania, wykorzystywać Oprogramowania w jakikolwiek sposób w formie kodu źródłowego czytelnego dla człowieka lub maszyny, wyodrębniać kodu programu (obiektu) z Oprogramowania;
 • dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub dowolną część Oprogramowania ani podejmować takich prób;
 • dzielić Oprogramowania lub wyodrębniać z niego jakichkolwiek elementów/obiektów;
 • kopiować Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części czy komponentów;
 • używać jakichkolwiek narzędzi, innego oprogramowania lub skryptów, które bezpośrednio lub pośrednio współdziałają z Oprogramowaniem, a do których Licencjobiorca nie ma dostępu na mocy Umowy;
 • ingerować w elektroniczną integralność Oprogramowania, próbować w jakikolwiek sposób pokonać zabezpieczenia Oprogramowania lub rozpowszechniać złośliwego oprogramowania, które mogłoby zaszkodzić Licencjodawcy, Oprogramowaniu lub innym klientom i partnerom Licencjobiorcy/Ajax;
 • ujawniać jakichkolwiek informacji zapisanych w Oprogramowaniu, w tym, między innymi, wszelkich informacji powstałych w wyniku korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę, oraz
 • korzystać z Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza postanowienia sekcji 3.1 niniejszego dokumentu.

3.4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownik nie może scedować lub przenieść Licencji lub jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

4. Gwarancje, zastrzeżenia i ograniczenia

4.1. Oprogramowanie jest rozpowszechniane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne”. Oznacza to, że Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie terminowo, bezbłędnie i regularnie dostarczane. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać prawidłowo na wszystkich urządzeniach i we wszystkich szczególnych warunkach. Licencjodawca nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów wynikających z użytkowania Oprogramowania.

4.2. W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku my i inne osoby z nami związane (pracownicy, wykonawcy, udziałowcy, agenci, przedstawiciele, partnerzy, inni przedstawiciele i doradcy prawni) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub braki w materiałach informacyjnych oraz wszelkie specjalne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody; utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; przerwy w działalności gospodarczej; utratę przewidywanych oszczędności; utratę lub uszkodzenia danych lub informacji; lub utratę możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji spowodowane przez lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Oprogramowania lub powiązanych materiałów, a także wszelkie szkody, uszkodzenia, roszczenia i inne działania, które mogą wystąpić na dowolnym etapie korzystania z Oprogramowania.

4.3. Licencjobiorca korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Licencjobiorcy lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

4.4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nasza maksymalna łączna odpowiedzialność na mocy lub w związku z niniejszą Umową, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób jest ograniczona do 1000 USD.

4.5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania i analizy danych dotyczących korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania, w szczególności, ale nie wyłącznie, liczby zainstalowanych przez Licencjobiorcę Produktów Ajax u użytkowników końcowych, rodzaju tych Produktów, regionu i czasu ich instalacji, zgodnie z art. 5 niniejszej Umowy. W wyniku takiego przetwarzania Licencjodawca może bezpośrednio kontaktować się z Licencjobiorcą w celach handlowych i marketingowych, a także w celu poprawy doświadczenia użytkownika i innych potrzeb. W przypadku, gdy na skutek przetwarzania danych Licencjodawca uzyskuje dostęp do danych użytkowników końcowych, takie przetwarzanie będzie podlegało Polityce Prywatności Ajax.

5. Poufność

5.1. Każda ze Stron potwierdza, że wszystkie informacje poufne otrzymane od drugiej Strony na mocy lub w związku z niniejszą Umową zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wypełnienia jej obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze Stron utrzymuje takie informacje w tajemnicy. Ponadto żadna ze Stron nie jest uprawniona do ujawnienia ich jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

5.2. „Informacje Poufne” oznaczają informacje i dokumentację przekazaną przez jedną ze Stron drugiej Stronie w dowolnej formie, należące do Stron, wykorzystywane przez Strony lub uzyskane przez Strony w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

5.3. Ponadto Informacje Poufne mogą obejmować, ale nie ograniczają się do pomysłów, koncepcji, biznesplanów, wynalazków, odkryć, formuł, procesów produkcyjnych, rozwiązań projektowych, specyfikacji, prototypów, modeli, ulepszeń, aplikacji, danych technicznych, technologicznych, nazw, niezależnie od tego, czy są one w jakiś sposób opatentowane, zarejestrowane lub w inny sposób chronione formalnie.

5.4. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania żadnych Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz trzy (3) lata po jej rozwiązaniu.

6. Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

6.1. Umowa wchodzi w życie w Dniu Wejścia w Życie i obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron, ale w każdym przypadku do czasu całkowitego wypełnienia wszystkich zobowiązań Stron.

6.2. Poza ogólnymi przyczynami wypowiedzenia przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa Umowa może zostać rozwiązana w następujących przypadkach:

 • z jakiegokolwiek powodu przez Licencjobiorcę za 10-dniowym uprzednim pisemnym powiadomieniem Licencjodawcy;
 • ze skutkiem natychmiastowym przez Licencjodawcę w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
 • przez Licencjodawcę w przypadku braku akceptacji przez Licencjobiorcę zmienionych postanowień niniejszej Umowy/opłat zgodnie z punktami 1.5 i 1.6 niniejszej Umowy; tym samym Umowę uważa się za rozwiązaną z dniem wejścia w życie tych zmian.

6.3. Artykuł 5 niniejszej Umowy jest rozdzielny i pozostaje w mocy po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub unieważnieniu Umowy.

7. Deklaracja użytkownika

Korzystając z Produktów i Oprogramowania AJAX, zgadzasz się na następujące oświadczenia:

7.1. Będziesz korzystać z Produktów i Oprogramowania w sposób etyczny i zgodny z prawem, z poszanowaniem międzynarodowych aktów prawnych oraz obowiązujących przepisów krajowych, w tym, lecz nie ograniczając się do ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, sankcji międzynarodowych itp.

7.2. Przekazujesz do AJAX dokładne i aktualne informacje i zobowiązujesz się do ich aktualizacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

7.3. Używasz swojego prawdziwego imienia i nazwiska, lokalizacji i innych informacji.

7.4. Nie używasz Produktów i Oprogramowania, posługując się fałszywymi lub fikcyjnymi tożsamościami w żadnym celu, w tym w celu uzyskania usług w jurysdykcjach podlegających sankcjom Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Ukrainy, Republiki Cypru i innych krajów.

7.5. Zgadzasz się, że AJAX ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli Licencjobiorca i/lub członkowie Licencjobiorcy, ostateczny lub rzeczywisty właściciel Licencjobiorcy znajdują się na listach sankcyjnych organów kontrolnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Cypru, Ukrainy, Unii Europejskiej i jeżeli wobec Licencjobiorcy zostaną zastosowane środki sankcyjne.

8. Inne postanowienia

8.1. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Umowy nie ma wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, które będą interpretowane pod każdym względem tak, jakby takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostało pominięte. Zawarcie niniejszej Umowy świadczy o pełnym zrozumieniu przez Strony jej przedmiotu i warunków.

8.2. Żadne z postanowień Umowy nie ma na celu ustanowienia jakiejkolwiek formy partnerstwa, rekrutacji lub wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Użytkownikiem a nami. Użytkownik i my nie jesteśmy agentami; ani Użytkownik, ani my nie możemy zawierać umów lub innych dokumentów/transakcji w imieniu drugiej Strony lub jako przedstawiciele drugiej Strony.

8.3. Wszelkie pytania można przesyłać na adres support@ajax.systems.