Kraj:
Polska
Język:

Umowa z użytkownikiem końcowym

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2023

Niniejsza Umowa z użytkownikiem końcowym stanowi porozumienie („Umowa”) pomiędzy użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem” i „Państwem”) Oprogramowania i Produktów (zgodnie z definicją poniżej) z jednej strony, a spółką AJAX SYSTEMS CH, numer rejestracyjny: HE 389004 (łącznie z jej spółkami zależnymi i powiązanymi), zwaną dalej „AJAX” i „my”, z drugiej strony.

Jeśli zawierają Państwo tę Umowę nie jako osoba fizyczna, ale w imieniu firmy, termin „Państwo” odnosi się do tej firmy, która zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Umowy. Jeśli w relacjach z nami działają Państwo w imieniu firmy, potwierdzają Państwo, że posiadają wszelkie podstawy prawne i zezwolenia do działania w imieniu tej firmy, oraz że nie są Państwo związani żadnymi jej wewnętrznymi regulacjami ani innymi prawnie wiążącymi dokumentami.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami niniejszej Umowy przed uruchomieniem lub rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek Produktów AJAX, w tym Produktów wymienionych na stronie https://ajax.systems/pl/products/ („Produkty” lub „Produkt”).

Produkty mogą zawierać oprogramowanie związane z Produktem („Oprogramowanie”), na które AJAX udziela swoim klientom licencji na uruchamianie i używanie wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Umowy, prosimy nie klikać przycisku „Akceptuj” ani żadnego innego przycisku, niezależnie od jego nazwy, który potwierdzałby, że zapoznali się Państwo z niniejszą Umową i akceptują ją. Ponadto prosimy nie korzystać z Produktu – mogą Państwo niezwłocznie zwrócić Produkt AJAX sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Klikając przycisk „Akceptuj”, uruchamiając Produkt lub korzystając z niego, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy.

W sekcji „Ograniczenia dotyczące Produktów” (poniżej) określono ograniczenia dotyczące Oprogramowania i związanych z nim usług, które mogą być świadczone w ramach korzystania z Produktów, w związku ze środkami bezpieczeństwa i ich wykorzystaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą sekcją, ponieważ Użytkownik zgadza się między innymi z tymi ograniczeniami.

1. Przedmiot Umowy

Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki prawne użytkowników końcowych Produktów i Oprogramowania z jednej strony i AJAX z drugiej strony. Niniejsza Umowa reguluje prawa własności intelektualnej, politykę prywatności, gwarancje i inne kwestie określone w niniejszej Umowie.

2. Definicja użytkownika końcowego

Jeśli jesteś osobą prywatną i używasz Produktów i Oprogramowania AJAX samodzielnie lub we współpracy z dostawcami usług bezpieczeństwa, monitorowania, instalacji lub innych, to AJAX może wejść z Tobą w interakcję i identyfikować Cię jako końcowego użytkownika.

Jeśli jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy świadczącej usługi z zakresu systemów alarmowych, monitorowania, instalacji lub innych usług bezpieczeństwa za pomocą Produktów i Oprogramowania Ajax, w tym korzystając z aplikacji Ajax PRO, to AJAX będzie z Tobą współpracować jako z użytkownikiem typu PRO. Stosunek prawny między AJAX a użytkownikiem PRO będzie regulowany Umową z użytkownikiem PRO lub Umową z użytkownikiem PRO aplikacji mobilnej, w zależności od rodzaju oprogramowania i produktów używanych przez użytkownika PRO.

3. Stosunki umowne

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność zawarcia niniejszej Umowy dotyczącej Oprogramowania i Produktu oraz że w ramach swojej jurysdykcji lub miejsca zamieszkania posiada zdolność i kompetencje do używania i uzyskiwania dostępu do Oprogramowania i Produktu.

Korzystanie z usług, które mogą być świadczone w ramach korzystania z Produktów, podlega dodatkowym ograniczeniom, zgodnie z którymi Użytkownik deklaruje, gwarantuje i wyraża zgodę na korzystanie z Produktów i Oprogramowania oraz potwierdza, że będzie z nich korzystał w sposób, który:

  • NIE narusza żadnych praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw AJAX, ani też żadnych innych praw osób trzecich;
  • NIE narusza żadnych przepisów prawa ani innych regulacji;
  • NIE jest szkodliwy, nieuczciwy, zwodniczy, stwarzający ryzyko, obelżywy, dyskredytujący, obsceniczny ani w żaden inny sposób niedopuszczalny;
  • NIE stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa konta Użytkownika lub konta innej osoby, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp w ramach korzystania z Produktów i/lub Oprogramowania, niezależnie od poziomu dostępu;
  • NIE pozwala na uzyskanie w żaden sposób hasła użytkownika, informacji o koncie ani żadnych innych informacji dotyczących bezpieczeństwa;
  • NIE naraża na szwank bezpieczeństwa żadnej sieci komputerowej ani nie wiąże się z łamaniem żadnych haseł ani szyfrujących kodów zabezpieczających;
  • NIE wiąże się z dekompilacją ani przeprowadzaniem inżynierii wstecznej Oprogramowania i Produktów ani w inny sposób nie jest związany z próbami uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania, ani też nie wykorzystuje go do tworzenia żadnego innego oprogramowania pochodnego, żadnego oddzielnego algorytmu oprogramowania lub jego części.
  • NIE wykorzystuje Oprogramowania w celach komercyjnych, w szczególności do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa, monitoringu i pozostałych usług na rzecz innych użytkowników końcowych.

Niniejsza Umowa przyznaje Państwu pewne prawa. Mogą Państwo posiadać inne, dodatkowe prawa w zależności od swojej jurysdykcji.

4. Licencja

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie AJAX udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na instalację i korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w formie kodu źródłowego zawartego w Produkcie AJAX, który jest własnością Użytkownika lub nad którym Użytkownik sprawuje prawną kontrolę oraz wyłącznie na osobiste, niekomercyjne wykorzystanie Produktów. Użytkownikowi nie wolno (i nie wolno mu pozwalać innym osobom) wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać, modyfikować, wykorzystywać do celów komercyjnych lub udzielać sublicencji na Oprogramowanie ani też używać Oprogramowania w ramach umowy współdzielenia lub w jakikolwiek inny nieautoryzowany sposób. Ponadto licencja nie daje prawa do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek sposób jako kodu czytelnego dla człowieka (kodu źródłowego). Nie zezwala się Użytkownikowi na wykonywanie żadnych kopii Oprogramowania ani towarzyszącej mu dokumentacji w celu innym niż tworzenie kopii zapasowych informacji wygenerowanych podczas korzystania z Oprogramowania i Produktów AJAX.

5. Deklaracja użytkownika

Korzystając z Produktów i Oprogramowania AJAX, zgadzasz się na następujące oświadczenia:

1. Będziesz korzystać z Produktów i Oprogramowania w sposób etyczny i zgodny z prawem, z poszanowaniem międzynarodowych aktów prawnych oraz obowiązujących przepisów krajowych, w tym, lecz nie ograniczając się do ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, sankcji międzynarodowych itp.

2. Przekazujesz do AJAX dokładne i aktualne informacje i zobowiązujesz się do ich aktualizacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

3. Używasz swojego prawdziwego imienia i nazwiska, lokalizacji itp.

4. Nie używasz Produktów i Oprogramowania, posługując się fałszywymi lub fikcyjnymi tożsamościami w żadnym celu, w tym w celu uzyskania usług w jurysdykcjach podlegających sankcjom Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Ukrainy, Republiki Cypru i innych krajów.

6. Inne Oprogramowanie

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do żadnego oprogramowania z otwartym kodem źródłowym, które jest zawarte w Produktach, ani do żadnego oprogramowania stron trzecich, które jest licencjonowane oddzielnie na warunkach różnych odrębnych umów licencyjnych („Inne Oprogramowanie”). Inne Oprogramowanie nie podlega postanowieniom i warunkom niniejszej Umowy. Jest ono dostarczane użytkownikowi zgodnie z warunkami wszelkich odpowiednich umów licencyjnych ze stronami trzecimi (zwanymi dalej „Warunkami dotyczącymi Innego Oprogramowania”). Prawa autorskie do Innego Oprogramowania należą do podmiotów określonych w Warunkach dotyczących Innego Oprogramowania. Wszelkie warunki niniejszej Umowy sprzeczne z warunkami jakichkolwiek umów licencyjnych dotyczących Innego Oprogramowania nie mają zastosowania do Innego Oprogramowania. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza praw użytkownika ani nie przyznaje mu praw, które zastępowałyby warunki jakiejkolwiek obowiązującej licencji użytkownika końcowego na Inne Oprogramowanie.

7. Aktualizacja Oprogramowania

Od czasu do czasu AJAX może dostarczać aktualizacje, ulepszenia, łatki, poprawki błędów i inne modyfikacje w celu ulepszenia Oprogramowania i związanych z nim usług („Poprawki”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia dalszego dostępu do Produktów i Oprogramowania oraz korzystania z nich może być konieczne zainstalowanie Poprawek. Poprawki będą instalowane automatycznie przez urządzenie lub ręcznie przez Użytkownika zgodnie z ustawieniami urządzenia. Użytkownik może również zrezygnować z okresowych aktualizacji naszych Produktów. Firma AJAX może jednak wydawać aktualizacje, które likwidują krytyczne błędy i zwiększają bezpieczeństwo Produktów. W celu zwiększenia Państwa poziomu bezpieczeństwa wyrażają Państwo zgodę na automatyczną instalację aktualizacji Produktu, jeżeli jest to technicznie wykonalne, bez uprzedzenia i niezależnie od tego, czy taka funkcja automatycznej aktualizacji jest włączona lub wyłączona dla danego Produktu, jeżeli jest to absolutnie konieczne do zapewnienia prawidłowego działania Produktów lub umożliwienia szyfrowania lub usunięcia krytycznych błędów.

8. Zakaz przenoszenia i inżynierii wstecznej

Wszelkie modyfikacje, inżynieria wsteczna, kompilacja wsteczna lub dezasemblacja Oprogramowania są surowo zabronione. Jeśli jednak Użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej („UE”), firma AJAX dostarczy mu, na pisemną prośbę, wszelkie informacje niezbędne do współdziałania Oprogramowania z innymi programami zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

9. Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zobowiązuje się chronić AJAX przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń oraz zrekompensować wszelkie straty, zobowiązania, szkody, grzywny, kary, koszty i wydatki (w tym honoraria adwokackie) wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy.

10. Prawa własności, tajemnice handlowe

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że (a) wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na całym świecie oraz (b) prawa własności do Oprogramowania i wszystkich jego kolejnych kopii, niezależnie od formy lub nośnika, stanowią wyłączną własność firmy AJAX i jej dostawców (stosownie do sytuacji). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Oprogramowanie zawiera cenne tajemnice handlowe i inne zastrzeżone informacje firmy AJAX i jej dostawców, które nie są dostępne dla przeciętnego użytkownika internetu niekorzystającego z Oprogramowania i Produktów. Użytkownik zobowiązuje się zachować w poufności takie informacje handlowe i zastrzeżone oraz potwierdza, że jakiekolwiek faktyczne lub potencjalne naruszenie tego zobowiązania spowoduje natychmiastowe, nieodwracalne szkody, których nie można odpowiednio zrekompensować środkami pieniężnymi. W przypadku naruszenia tego postanowienia firma AJAX ma prawo do natychmiastowego zaprzestania utrzymywania sprawności operacyjnej (zaprzestania świadczenia usług) kopii Oprogramowania i Produktów Użytkownika bez powiadomienia i dalszego odszkodowania. Ponadto informujemy Państwa, że ujawnienie osobom trzecim informacji zawartych w Oprogramowaniu lub informacji o Produktach, z których Państwo korzystają, może zaszkodzić Państwa własności lub dobru i zagrozić Państwa bezpieczeństwu. Aby uniknąć negatywnych dla Państwa konsekwencji, nie należy się dzielić takimi informacjami z żadnymi osobami trzecimi. Ponadto potwierdzają Państwo i gwarantują, że wszelkie informacje otrzymane przez Państwa, w tym między innymi z Działu Wsparcia firmy AJAX, w związku z rozwiązywaniem Państwa zapytania skierowanego do firmy AJAX, nie będą w żaden sposób przekazywane żadnej osobie trzeciej i pozostaną znane wyłącznie Państwu jako odbiorcy takich informacji.

11. Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie materiały i treści informacyjne na stronie internetowej firmy AJAX (https://ajax.systems/pl), w aplikacjach mobilnych lub innych aplikacjach firmy AJAX oraz w Oprogramowaniu są własnością firmy AJAX i są przez nią wykorzystywane. Zabrania się Użytkownikowi kopiowania, rozpowszechniania lub ujawniania w inny sposób jakichkolwiek materiałów lub treści informacyjnych (w tym znaków logo, obrazów lub danych) oraz wykorzystywania ich w sposób niezgodny z wyłącznymi prawami właściciela praw autorskich lub właściciela znaku towarowego, chyba że Użytkownik posiada naszą pisemną zgodę na takie działanie. Wszelkie elementy i obiekty wykorzystane w Oprogramowaniu, w tym między innymi obrazy (zarówno statyczne, jak i dynamiczne), teksty, funkcje, interfejs użytkownika, ścieżki dźwiękowe i dźwięki oraz połączenia kolorów stanowią własność intelektualną firmy AJAX i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie jako część Oprogramowania w celu korzystania z Oprogramowania, zgodnie z postanowieniami Umowy. Użytkownikowi nie wolno dekompilować Oprogramowania ani wyodrębniać z niego żadnych elementów/obiektów. Użytkownik nie jest również uprawniony do tworzenia kopii żadnych elementów/obiektów poprzez kopiowanie z Oprogramowania ani do wykonywania zrzutów ekranu w celach innych niż powiadamianie Działu Wsparcia firmy AJAX o wszelkich problemach technicznych, które mogą wystąpić podczas korzystania z Oprogramowania lub Produktów. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Państwu w ramach licencji zgodnie z niniejszą Umową lub innymi obowiązującymi umowami, przysługują firmie AJAX.

12. Polityka prywatności

Firma AJAX jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które są gromadzone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Kupując Produkty i Oprogramowanie firmy AJAX i korzystając z nich, potwierdzają Państwo, że zaakceptowali Państwo niniejszą Umowę i zgadzają się z polityką prywatności przedstawioną na naszej stronie internetowej (https://ajax.systems/pl/privacy-policy/). W celu zapewnienia naszej obsługi gwarancyjnej, funkcji wsparcia technicznego i/lub naprawy sprzętu, firma AJAX zastrzega sobie prawo do zażądania dodania naszego konta support@ajax.systems jako Administratora lub użytkownika PRO w urządzeniu Użytkownika. W związku z powyższym firma AJAX przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki poufności, logiczne i obowiązujące w takich okolicznościach. Po zakończeniu przez nas konserwacji aplikacji i przetworzeniu Państwa wniosku, mogą Państwo wysłać do firmy AJAX wniosek o usunięcie konta z urządzenia. Nasze konto support@ajax.systems nie zostanie usunięte z urządzenia, dopóki nie wyślą Państwo swojego żądania, i pozostanie w trybie uśpienia, dopóki nie otrzymamy od Państwa kolejnej prośby o pomoc techniczną.

Korzystając z Produktów i/lub Oprogramowania oraz dodając unikalne identyfikatory (takie jak nazwa użytkownika, rola i adres e-mail) użytkowników, którym umożliwili Państwo połączenie ze swoim kontem (w tym informacje o Państwu wymienione powyżej), potwierdzają Państwo, że otrzymali i przekazali Państwo informacje i dane o tych użytkownikach, zgromadzone i przekazane w ten sposób, przy pełnej i bezwarunkowej zgodzie właścicieli tych danych oraz wiedzy o zakresie i celu ich wykorzystania.

Nabywając Produkty i Oprogramowanie i/lub korzystając z nich do celów komercyjnych (np. w charakterze narzędzia świadczenia usług), potwierdzają Państwo, że przystępują do niniejszej Umowy, wyrażają zgodę na Politykę prywatności dostępną na naszej stronie internetowej (https://ajax.systems/pl/privacy-policy/) oraz przyjmują do wiadomości i gwarantują, że Polityka prywatności AJAX jest przez Państwa przestrzegana w takim samym zakresie, w jakim firma AJAX zapewnia jej przestrzeganie w odniesieniu do osób trzecich i/lub wszystkich użytkowników Produktów, do których informacji firma AJAX udzieliła Państwu dostępu. Ponadto niniejszym gwarantują Państwo , że posiadają zdolność i odpowiednie środki do egzekwowania powyższej polityki.

13. Brak praw domniemanych

Żadne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi przez firmę AJAX, nie zostaną przyznane w żaden sposób – niniejsza Umowa nie przewiduje żadnych praw domniemanych.

14. Okres i zakończenie obowiązywania

Niniejsza Umowa wchodzi w życie od momentu pierwszego użycia Oprogramowania lub Produktów i obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Mogą Państwo wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, przesyłając pisemne powiadomienie do firmy AJAX na adres support@ajax.systems; Umowa nie zostanie jednak rozwiązana, jeśli nie zaprzestaną Państwo całkowicie korzystania z Produktów i Oprogramowania. Ponadto Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, jeśli nie spełnią Państwo któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, licencje określone w niniejszej Umowie zostaną natychmiast zakończone, a Państwo zgadzają się zaprzestać wszelkiego korzystania z Produktów, Oprogramowania i dokumentacji. Potwierdzają Państwo również, że po rozwiązaniu Umowy dostęp do Oprogramowania, jak również wszelkie wsparcie dotyczące Produktów, ulegną zakończeniu lub zostaną ograniczone. Wszelkie postanowienia dotyczące poufności, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, procedury rozwiązywania sporów oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a także wszelkie inne postanowienia, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

15. Prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wybór ustawodawstwa nie ma wpływu na Państwa prawa jako konsumentów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów w Państwa kraju zamieszkania. Jeżeli działają Państwo jako konsument, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niewyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Cypryjskiej. Wszelkie postępowania prawne, które mogą Państwo wszcząć przeciwko nam w związku z niniejszą Umową, będą prowadzone wyłącznie przed sądem zlokalizowanym w Nikozji w Republice Cypryjskiej lub przed sądem w miejscu Państwa zamieszkania.

Jeśli działają Państwo jako osoba prawna, wyrażają Państwo zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowo-Handlowej Republiki Cypryjskiej („Arbitraż”). Liczba arbitrów wynosi 1. Postępowanie będzie się toczyć zgodnie z Regulaminem Arbitrażu. Językiem Arbitrażu będzie język angielski. Miejscem Arbitrażu jest Nikozja w Republice Cypryjskiej.

16. Zrzeczenie się prawa do cesji

Użytkownik nie może scedować ani przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie roszczenia dotyczące cesji lub przeniesienia praw sprzeczne z niniejszą klauzulą będą uważane za nieważne.

17. Gwarancja

Gwarancję na Produkt można znaleźć na stronie internetowej firmy AJAX, pod adresem https://ajax.systems/pl/warranty/ lub w sekcji „Gwarancja” w instrukcji obsługi dołączonej do Produktu.

18. Wyłączenie gwarancji

Bez względu na jakiekolwiek postanowienie i zgodnie z obowiązującym prawem, firma AJAX dostarcza oprogramowanie „takie, jakie jest” i niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje i warunki nieprzewidziane przez prawo, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, własności, nieprzerwanego użytkowania, dokładności i nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Firma AJAX nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów wynikających z użytkowania Oprogramowania. Jeśli Produkt firmy AJAX został zainstalowany bez udziału uprawnionych osób trzecich (instalatorów), firma AJAX nie gwarantuje jakości i kompletności funkcji Produktów ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Firma AJAX nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (a) jakość i kompletność funkcji Produktów, (b) Państwa dostęp do funkcji, jeśli przekazali Państwo osobom trzecim jakiekolwiek dane identyfikacyjne związane z Produktami, takie jak ID Produktu i/lub adres e-mail  i/lub numer telefonu komórkowego użyty przez Państwa do aktywacji Produktów.

19. Ograniczenia w użytkowaniu Produktów

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może wykorzystywać Produktów i Oprogramowania w sytuacjach nadzwyczajnych, chyba że korzysta z usług osób trzecich w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ firma AJAX nie jest agencją ochrony, a funkcjonalność Produktów i Oprogramowania ogranicza się jedynie do monitorowania pomieszczeń, w których zainstalowane są Produkty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkt i Oprogramowanie nie są systemem powiadamiania o sytuacjach nadzwyczajnych kontrolowanym przez stronę trzecią, a firma AJAX nie będzie monitorować żadnych nadzwyczajnych alarmów ani wysyłać żadnych zespołów reagowania kryzysowego do obiektów, w których zainstalowany jest Produkt, w żadnych sytuacjach nadzwyczajnych. Użytkownik będzie korzystać z Oprogramowania i Produktów na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (a AJAX zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności) za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z Oprogramowania lub Produktu, w tym za wszelkie straty, zobowiązania lub szkody poniesione przez Użytkownika osobiście, zaistniałe w jego własności, majątku osobistym (w tym w Produkcie, innych Produktach lub urządzeniach peryferyjnych podłączonych do dowolnego urządzenia, komputera lub urządzenia przenośnego), danych, domu, mieszkaniu, budynku, miejscu zamieszkania lub innym obiekcie. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta firmy AJAX nie mogą być traktowane jako rozwiązanie ratunkowe dla osób zagrożonych w jakimkolwiek obiekcie, w którym Produkt jest zainstalowany i/lub używany, a Biura Obsługi Klienta firmy AJAX nie można uważać za zamiennik jakichkolwiek służb ratowniczych. Wszelkie sytuacje zagrażające życiu lub nadzwyczajne powinny być zgłaszane odpowiednim służbom ratowniczym w kraju Użytkownika.

AJAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania stron trzecich świadczących usługi w zakresie reagowania kryzysowego.

Ograniczenia dotyczące używania kamer monitoringu: nagrania z kamer monitoringu (zarówno marek Ajax, jak i producentów innych firm) w przypadku korzystania z Oprogramowania Ajax są domyślnie przechowywane na wewnętrznym nośniku kamery, z wyłącznym dostępem do nich przez użytkownika końcowego. Korzystając z kamer monitoringu, jako użytkownik końcowy, możesz przyznać uprawnienia do zarządzania kontem osobom trzecim, takim jak instalatorzy, agencje ochrony, itp. 

Przyznanie uprawnień do zarządzania kontem stronom trzecim, w szczególności, umożliwia tym osobom dostęp do nagrań wideo i transmisji z kamer monitoringu. Przyznając dostęp do danych z kamer monitoringu, potwierdzasz, że w pełni rozumiesz i akceptujesz całą odpowiedzialność za udzielenie uprawnień do zarządzania stronom trzecim. Akceptujesz, że AJAX nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania stron trzecich, w tym nielegalne lub niestosowne wykorzystanie danych z kamer monitoringu przez strony trzecie oraz ich skutki.

AJAX nie przechowuje nagrań wideo z kamer monitoringu innych producentów w pamięci chmury. W przypadku integracji kamer monitoringu, innych producentów z Oprogramowaniem AJAX, zgadzasz się na politykę prywatności i warunki korzystania określone przez tych producentów. AJAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszeń międzynarodowych i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych popełnionych przez producentów zewnętrznych w związku z korzystaniem z kamer monitoringu innych producentów.

20. Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszej Umowy (w tym pełna treść postanowienia „Ograniczenie odpowiedzialności”) nie może stanowić próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, oprócz odpowiedzialności wskazanej powyżej, firma AJAX zrzeka i wyłącza się w stosunku do siebie i swoich dostawców wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dowolnej umowy, jakichkolwiek naruszeń prawa (w tym zaniedbań i odpowiedzialności bezpośredniej) lub zaistniałej w inny sposób w związku z jakimikolwiek bezpośrednimi, pośrednimi, specjalnymi lub podlegającymi karze szkodami jakiegokolwiek rodzaju, jakąkolwiek utratą dochodu lub zysku, działalności gospodarczej, jakichkolwiek informacji lub danych, lub w związku z jakimikolwiek innymi szkodami wynikającymi ze sprzedaży, instalacji, konserwacji, użytkowania, obsługi, awarii lub przerwania działania Oprogramowania lub Produktów lub z nimi związanymi, nawet jeśli AJAX lub jego dostawcy byli świadomi możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność firmy AJAX ogranicza się do naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu Produktu (według uznania AJAX), co z kolei nie może być sprzeczne z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.

21. Zastosowanie częściowe

Jeżeli jakikolwiek punkt niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie wpłynie to w żaden sposób na rzetelność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jej postanowień, a każdy taki punkt, który ma zostać zastąpiony, będzie uważany za automatycznie zastąpiony ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem o takich samych intencjach i skutkach ekonomicznych.

22. Powiadomienia

Firma AJAX może wysyłać Państwu powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub na Państwa numer telefonu komórkowego. Powiadomienia są wysyłane na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany przez Państwa podczas korzystania z Produktów lub Oprogramowania.

23. Zrzeczenie się praw

Zrzeczenie się przez firmę AJAX jakichkolwiek przysługujących jej praw nie będzie ważne, jeśli nie zostanie przedstawione w formie pisemnej. Zrzeczenie się przez firmę AJAX prawa do żądania przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy w jednym przypadku nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez firmę AJAX swoich praw wynikających z jakiegokolwiek innego postanowienia i/lub wynikających z takiego postanowienia w innym przypadku.

24. Nazwy i numeracja

Wszelkie nazwy, nagłówki lub numeracja jakichkolwiek części niniejszej Umowy, jak również tytuł Umowy, służą wyłącznie wygodzie i nie mogą być wykorzystywane do interpretacji niniejszej Umowy.

25. Całość Umowy i zmiany w Umowie

Niniejsza Umowa określa pełny zakres wszelkich uzgodnień związanych z niniejszą Umową pomiędzy Państwem a firmą AJAX. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy (zarówno pisemne, jak i ustne) dotyczące Oprogramowania i/lub Produktów. W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie firma AJAX powiadomi Państwa o takich zmianach za pośrednictwem swojej strony internetowej (publikując zaktualizowaną Umowę), wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną lub informując Państwa za pomocą powiadomień w Produktach i/lub aplikacjach mobilnych dla Produktów. Jeśli będą Państwo nadal korzystać z Produktów lub Oprogramowania, będzie to traktowane jako zaakceptowanie przez Państwa ogłoszonych zmian. Ponieważ monitorowanie zmian jest obowiązkiem Użytkownika, powinni Państwo okresowo sprawdzać stronę internetową firmy AJAX. Firma AJAX gwarantuje, że wersja Umowy opublikowana na stronie internetowej firmy AJAX z datą najbardziej zbliżoną do daty rozpoczęcia korzystania przez Państwa z Oprogramowania lub Produktu jest aktualna.

26. Pytania lub dodatkowe informacje

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z firmą AJAX poprzez wysłanie wiadomości na adres hello@ajax.systems.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zakupu/rozpoczęcia korzystania z Produktu lub Oprogramowania firmy AJAX oraz dla dotychczasowych Użytkowników od dnia jej opublikowania na niniejszej stronie internetowej.