Partner Portal

Smlouva s koncovým uživatelem

Tato smlouva s koncovým uživatelem je smlouvou (dále jen „smlouva“) mezi uživatelem (dále jen „vy“) Softwaru a produktů (jak jsou definovány níže) na jedné straně a společností AJAX SYSTEMS CH, registrační číslo: HE 389004 (včetně jejího dceřiné společnosti a přidružené společnosti), dále jen „AJAX“ a „my“, na druhé straně.

Pokud tuto smlouvu uzavřete nikoli jako jednotlivec, ale jménem společnosti, výraz „vy“ se vztahuje na společnost, která se zavazuje dodržovat tuto smlouvu. Pokud při jednání s námi jednáte jménem společnosti, potvrzujete, že máte všechny zákonné důvody a oprávnění jednat jménem této společnosti a že nejste vázáni žádnými jejími vnitřními předpisy ani jinými právně závaznými dokumenty.

Před otevřením nebo použitím jakýchkoli produktů AJAX, včetně těch, které jsou uvedeny na adrese https://ajax.systems/products/ („Produkty“ nebo „Produkty“), si prosím pozorně přečtěte podmínky této smlouvy.

Produkty mohou obsahovat software související s Produktem („Software“), pro který společnost AJAX uděluje svým zákazníkům licenci k jeho otevření a používání pouze v souladu s touto Smlouvou.

Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, neklikejte na tlačítko „Přijmout“ ani na žádné jiné tlačítko, bez ohledu na jeho název, které by potvrdilo váš souhlas s přečtením a přijetím této smlouvy, a nepoužívejte produkt – může okamžitě vrátit Produkt AJAX prodávajícímu v souladu s platnými zákony na ochranu spotřebitele. Kliknutím na „Přijmout“ nebo otevřením či používáním produktu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

Část „Omezení produktu“ (níže) definuje omezení Softwaru a souvisejících služeb, které mohou být poskytovány prostřednictvím používání Produktů, v souvislosti s bezpečnostními opatřeními a jejich použitím. Přečtěte si prosím pozorně tuto část, protože mimo jiné souhlasíte s těmito omezeními.

1. Předmět
Tato smlouva upravuje zákonná práva a povinnosti koncových uživatelů Produktů a Softwaru na jedné straně a AJAX na straně druhé. Tato smlouva upravuje práva duševního vlastnictví, zásady ochrany osobních údajů, záruky a další záležitosti uvedené v této smlouvě.

2. Smluvní vztahy
Prohlašujete a zaručujete, že jste schopni uzavřít tuto Smlouvu týkající se Softwaru a Produktu a že jste schopni a kompetentní v rámci vaší jurisdikce nebo místa bydliště používat Software a Produkt a přistupovat k nim.

Používání služeb, které mohou být poskytovány prostřednictvím používání Produktů, podléhá dalším omezením, podle kterých prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s používáním Produktů a Softwaru a potvrzujete, že s nimi budete komunikovat způsobem, který:

  • NEPORUŠUJE žádná práva duševního vlastnictví ani žádná jiná práva společnosti AJAX ani žádná jiná práva jakýchkoli třetích stran;
  • NEPORUŠUJE žádný zákon nebo nařízení;
  • NENÍ zlomyslný, podvodný, klamavý, výhružný, urážlivý, diskreditující, obscénní nebo jinak nepřijatelný;
  • NEOHROŽUJE bezpečnost vašeho účtu nebo účtu někoho jiného, ​​ke kterému máte přístup prostřednictvím používání Produktů a/nebo Softwaru, bez ohledu na úroveň přístupu;
  • NEUMOŽŇUJE žádným způsobem získat žádné uživatelské heslo, informace o účtu ani žádné jiné bezpečnostní informace;
  • NEOHROZUJE bezpečnost žádné počítačové sítě a/nebo neprolomí žádná hesla a/nebo bezpečnostní šifrovací kódy;
  • NEdekompiluje, zpětně neanalyzuje software a produkty ani se jinak nepokouší získat zdrojový kód softwaru a/nebo jej nepoužije při vývoji jakéhokoli jiného odvozeného softwaru, žádného samostatného softwarového algoritmu nebo jeho části.

 

Tato smlouva vám poskytuje určitá zákonná práva. V závislosti na vaší jurisdikci můžete mít další další práva.

3. Licence
V souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě vám společnost AJAX uděluje omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřenosnou licenci k instalaci a používání softwaru výhradně jako zdrojového kódu integrovaného v produktu AJAX, který vlastníte nebo zákonnou kontrolou a pouze pro vaše osobní, nekomerční použití produktů. Nejste oprávněni (a nesmíte dovolit ostatním) pronajímat, distribuovat, převádět, upravovat, komerčně využívat nebo poskytovat sublicence na Software nebo používat Software na základě dohody o sdílení nebo jakýmkoli jiným neoprávněným způsobem. Licence vám navíc neuděluje právo používat Software jakýmkoli způsobem jako člověku čitelný kód (zdrojový kód). Nesmíte si pořizovat žádné kopie Softwaru nebo jeho doprovodné dokumentace za jiným účelem, než je zálohování informací generovaných při používání Softwaru a produktů AJAX.

4. Jiný software
Tato smlouva se nevztahuje na žádný software s otevřeným zdrojovým kódem, který je součástí produktů, ani na software třetích stran, který je licencován samostatně podle podmínek různých samostatných licenčních smluv („jiný software“). Na jiný software se nevztahují podmínky této smlouvy, ale je vám poskytován v souladu s podmínkami jakýchkoli příslušných licenčních smluv s třetími stranami (dále jen „podmínky jiného softwaru“). Autorská práva k dalšímu softwaru náleží zúčastněným stranám uvedeným v podmínkách pro jiný software. Jakékoli podmínky této smlouvy, které jsou v rozporu s podmínkami jakýchkoli licenčních smluv pro jiný software, se na jiný software nevztahují. Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje vaše práva ani vám neuděluje práva, která nahrazují podmínky jakékoli příslušné licence pro koncového uživatele pro jiný software.

5. Aktualizace softwaru
Čas od času může AJAX poskytovat aktualizace, vylepšení, záplaty, opravy chyb a další úpravy za účelem vylepšení Softwaru a souvisejících služeb („Záplaty“). Berete na vědomí, že budete možná muset nainstalovat opravy, abyste mohli nadále přistupovat k produktům a softwaru pro produkty a používat je. Záplaty, které se nainstalují automaticky zařízením nebo ručně uživatelem v souladu s nastavením zařízení. Můžete se také odhlásit z pravidelných aktualizací našich produktů. AJAX však může vydávat aktualizace, které opravují kritické chyby a zvyšují bezpečnost Produktů. Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, souhlasíte s automatickou instalací aktualizací Produktu, pokud je to technicky proveditelné, bez jakéhokoli dalšího upozornění a bez ohledu na to, zda je tato funkce automatické aktualizace pro váš Produkt povolena nebo zakázána, pokud je to absolutně nezbytné pro zajištění správného fungování vašich Produktů. nebo povolit šifrování nebo opravu kritických chyb.

6. Zákaz postoupení a zpětného inženýrství
Jakékoli úpravy, zpětné inženýrství, zpětná kompilace nebo rozebrání Softwaru jsou přísně zakázány. Pokud jste však rezidentem Evropské unie („EU“), společnost AJAX vám na písemnou žádost poskytne veškeré informace nezbytné pro interakci softwaru s jinými programy v rozsahu směrnice EU o právní ochraně. počítačových programů.

7. Kompenzace
Tímto souhlasíte s tím, že budete chránit AJAX před jakoukoli odpovědností za jakékoli nároky a že budete kompenzovat jakékoli ztráty, závazky, škody, pokuty, sankce, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z vašeho porušení této smlouvy.

8. Vlastnická práva, obchodní tajemství
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví po celém světě a (b) vlastnická práva k Softwaru a všem jeho následným kopiím, bez ohledu na formu nebo nosič, jsou výhradním vlastnictvím společnosti AJAX a jejích dodavatelů (pokud použitelný). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Software obsahuje cenná obchodní tajemství a další vlastnické informace společnosti AJAX a jejích dodavatelů, které nejsou dostupné průměrnému uživateli internetu, který nepoužívá Software a Produkty. Souhlasíte s tím, že budete takové obchodní a vlastnické informace udržovat v tajnosti, a berete na vědomí, že jakékoli skutečné nebo potenciální porušení této povinnosti způsobí okamžitou, nenapravitelnou škodu, kterou nelze přiměřeně nahradit peněžními prostředky. V případě porušení tohoto ustanovení bude společnost AJAX oprávněna okamžitě přestat udržovat provozuschopnost (přestat poskytovat služby) vaší kopie Softwaru a Produktů bez jakéhokoli upozornění a další kompenzace. Rovněž vás upozorňujeme, že jakékoli zpřístupnění informací obsažených v softwaru nebo informací o produktech, které používáte, třetím stranám může poškodit váš majetek nebo pohodu a ohrozit vaši bezpečnost. Nesdílejte takové informace s žádnými třetími stranami, abyste předešli jakýmkoli negativním důsledkům pro vás. Rovněž potvrzujete svůj souhlas a zaručujete, že jakékoli informace, které obdržíte, včetně, ale nikoli výhradně, od oddělení podpory AJAX, v souvislosti s řešením vaší žádosti adresované společnosti AJAX, nebudou žádným způsobem nikomu předány a zůstanou známé. pouze vám jako příjemci takových informací.

9. Autorská práva a ochranné známky
Veškeré materiály a informační obsah na webových stránkách AJAX (https://ajax.systems), v mobilních nebo jiných aplikacích AJAX a v rámci jejího softwaru vlastní a používá společnost AJAX. Nesmíte kopírovat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat žádné materiály nebo informační obsah (včetně jakýchkoli log, obrázků nebo dat), ani je používat jakýmkoli způsobem, který je neslučitelný s výhradními právy vlastníka autorských práv nebo vlastníka ochranné známky, pokud k tomu nemáte naše písemné povolení. Jakékoli prvky a objekty používané v Softwaru, mimo jiné včetně obrázků (statických i dynamických), textů, funkcí, uživatelského rozhraní, zvukových stop a zvuků a barevných kombinací, jsou duševním vlastnictvím AJAX a mohou být použity pouze vámi jako součást Softwaru pro použití Softwaru, jak je popsáno ve Smlouvě. Nejste oprávněni rozkládat Software nebo extrahovat jakékoli prvky/předměty ze Softwaru. Nejste oprávněni vytvářet žádné kopie jakýchkoli položek/předmětů kopírováním ze Softwaru ani pořizovat snímky obrazovky pro jiné účely, než je upozornění podpory AJAX na jakékoli technické problémy, které mohou nastat při používání Softwaru nebo Produktů. Jakákoli práva, která vám nejsou výslovně udělena na základě licence v souladu s touto smlouvou nebo jinými platnými smlouvami, náleží společnosti AJAX.

10. Zásady ochrany osobních údajů
Společnost AJAX se zavazuje chránit vaše soukromí s ohledem na jakékoli informace shromážděné podle podmínek této smlouvy. Nákupem a používáním produktů a softwaru AJAX potvrzujete, že jste přijali tuto smlouvu a souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na našich webových stránkách (https://ajax.systems/privacy-policy/). Za účelem poskytování našeho záručního servisu, funkcí technické podpory a/nebo opravy hardwaru si společnost AJAX vyhrazuje právo požádat o přidání našeho účtu na adrese [email protected] jako správce nebo uživatele PRO na vašem zařízení. To znamená, že společnost AJAX ponese veškeré záruky a podmínky důvěrnosti, logické a použitelné za takových okolností. Poté, co dokončíme údržbu aplikace a zpracujeme vaši žádost, můžete AJAX odeslat žádost o odstranění účtu z vašeho zařízení. Náš účet na adrese [email protected] nebude z vašeho zařízení odstraněn, dokud neodešlete svůj požadavek, a zůstane v režimu spánku, dokud od vás neobdržíme novou žádost o technickou podporu.

Používáním produktů a/nebo Softwaru a přidáváním jedinečných identifikátorů (jako je uživatelské jméno, role a e-mailová adresa) uživatelů, které jste připojili ke svému účtu (včetně informací o vás, jak je uvedeno výše), potvrzujete, že jste obdrželi a poskytli informace a údaje o těchto uživatelích, které jste tímto způsobem shromáždili a poskytli, s plným a bezvýhradným souhlasem vlastníků těchto údajů a s pochopením rozsahu a účelu použití.

Nákupem a/nebo používáním produktů a softwaru AJAX pro komerční účely (např. jako nástroj pro poskytování služeb) potvrzujete, že se připojujete k této smlouvě, souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na našich webových stránkách (https://ajax.systems/privacy-policy/), a potvrzujete a zaručujete, že zásady ochrany osobních údajů společnosti AJAX jsou dodržovány ve stejném rozsahu, v jakém stanoví společnost AJAX, pokud jde o jakékoli třetí strany a/nebo všechny uživatele produktů, k nimž vám společnost AJAX poskytla přístup. Kromě toho tímto zaručujete, že máte kapacitu a vhodné prostředky k prosazování výše uvedených zásad.

11. Nedostatek předpokládaných práv
Jakákoli práva, která vám společnost AJAX výslovně neudělila, nebudou žádným způsobem udělena – v této smlouvě nejsou žádná předpokládaná práva.

12. Doba trvání a ukončení
Tato Smlouva nabývá účinnosti od okamžiku, kdy poprvé použijete Software nebo Produkty, a bude platná až do jejího ukončení. Smlouvu můžete kdykoli ukončit zasláním písemného oznámení společnosti AJAX na adresu [email protected]; Smlouva však nebude ukončena, dokud zcela nepřestanete používat Produkty a Software. Kromě toho bude tato smlouva okamžitě ukončena, pokud nedodržíte kteroukoli z podmínek této smlouvy. Po ukončení smlouvy budou licence uvedené v této smlouvě okamžitě ukončeny a souhlasíte s tím, že přestanete mít jakýkoli přístup k používání produktů, softwaru a dokumentace. Potvrzujete také, že po ukončení Smlouvy bude váš přístup k Softwaru, stejně jako jakákoli podpora Produktů, ukončen nebo omezen. Jakákoli ustanovení o důvěrnosti, ochraně osobních údajů, duševním vlastnictví, postupu řešení sporů a všech příslušných právních předpisech a jakákoli další ustanovení, která ze své podstaty zůstávají v platnosti, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.

13. Zákony a jurisdikce
Tato smlouva bude vykládána v souladu s právem Anglie a Walesu. Volbou právních předpisů nejsou dotčena vaše práva spotřebitele podle předpisů o ochraně spotřebitele v zemi vašeho bydliště. Pokud jednáte jako spotřebitel, souhlasíte s tím, že budete dodržovat nevýhradní jurisdikci soudů Kyperské republiky. Jakékoli soudní řízení, které proti nám můžete zahájit v souvislosti s touto smlouvou, bude probíhat pouze u soudu v Nikósii, Kyperské republice, nebo u soudu v místě vašeho bydliště.

Pokud jednáte jako právnická osoba, souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci Mezinárodního arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní a průmyslové komory Kyperské republiky („Arbitráž“). Počet rozhodců je 1. Řízení bude probíhat podle Rozhodčího řádu. Jazykem arbitráže bude angličtina. Místem arbitráže je Nikósie, Kyperská republika.

14. Prohlášení o postoupení
Nesmíte postoupit ani převést žádná ze svých práv podle této smlouvy. Jakýkoli nárok na postoupení nebo převod v rozporu s tímto článkem bude považován za neplatný.

15. Záruka
Záruku na produkt lze nalézt na webových stránkách AJAX na adrese https://ajax.systems/warranty/ nebo v části „Záruka“ v příručce dodané s Produktem.

16. Zřeknutí se záruk
Bez ohledu na jakékoli ustanovení a v souladu s platnými zákony poskytuje AJAX Software „tak, jak je“ a zříká se a vylučuje veškeré záruky a podmínky nestanovené zákonem, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk vhodnosti pro konkrétní účel. , vlastnictví, nepřetržité používání, přesnost a neporušování jakýchkoli práv třetích stran. AJAX nezaručuje žádné konkrétní výsledky při používání Softwaru. AJAX neručí ani nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu a úplnost funkčnosti Produktů, pokud byl Produkt AJAX nainstalován bez účasti oprávněných třetích stran (instalátorů). Společnost AJAX rovněž nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za (a) kvalitu a úplnost funkčnosti Produktů, (b) váš přístup k funkcionalitě, pokud jste jakékoli třetí straně předali jakékoli identifikační údaje ve vztahu k vašim Produktům, např. jako ID produktu a/nebo e-mailovou adresu, kterou jste použili k aktivaci Produktů, a/nebo číslo mobilního telefonu, které jste použili k aktivaci Produktů.

17. Omezení používání produktu
Berete na vědomí, že nemůžete používat produkty a software v jakékoli nouzové situaci, pokud nepoužíváte bezpečnostní služby třetích stran, protože AJAX není bezpečnostní společnost a funkčnost produktů a softwaru je omezena pouze na monitorování prostor, kde jsou produkty umístěny nainstalováno. Berete na vědomí, že produkt a software nejsou nouzovým oznamovacím systémem řízeným externí stranou a AJAX nebude v žádném případě nouze monitorovat žádná nouzová upozornění ani neposílat žádné nouzové týmy do zařízení, kde je produkt nainstalován. . Software a Produkty budete používat na vlastní riziko. Budete výhradně odpovědní (a společnost AJAX se zříká jakékoli odpovědnosti) za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku používání Softwaru nebo Produktu, včetně jakýchkoli ztrát, závazků nebo škod způsobených vám osobně, vašemu majetku, osobnímu majetku (včetně Produkt, jiné Produkty nebo periferní zařízení připojená k jakémukoli zařízení, počítači nebo jakémukoli mobilnímu zařízení), data, dům, byt, bydlení, budova nebo místo bydliště nebo jakékoli jiné zařízení. Kontaktní údaje zákaznického servisu AJAX nelze považovat za záchranné řešení pro osoby ohrožené v jakémkoli zařízení, kde je produkt instalován a/nebo používán, a zákaznický servis AJAX nebude vhodnou náhradou za jakékoli nouzové služby. Jakékoli život ohrožující nebo nouzové situace by měly být hlášeny příslušným záchranným službám ve vaší zemi.

Společnost AJAX nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli činy nebo nečinnosti jakékoli třetí strany poskytující služby reakce na mimořádné události.

18. Omezení odpovědnosti
Nic v této smlouvě (včetně všeho, co je uvedeno v ustanovení „Omezení odpovědnosti“) se nepokusí vyloučit nebo omezit odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost AJAX kromě výše uvedené odpovědnosti zříká a vylučuje pro sebe a své dodavatele jakoukoli odpovědnost na základě smlouvy, jakékoli porušení zákona (včetně nedbalosti a přímé odpovědnosti) nebo jinak za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo represivní náhrady škody jakéhokoli druhu, jakákoli ztráta příjmu nebo zisku, ztráta podnikání, ztráta jakýchkoli informací nebo dat nebo jakékoli jiné škody vyplývající z prodeje, instalace, údržby, používání, provozu nebo v souvislosti s ním, selhání nebo přerušení Softwaru nebo Produktů, i když si AJAX nebo jeho dodavatelé byli vědomi možnosti takových škod. Odpovědnost společnosti AJAX je omezena na opravu, výměnu nebo vrácení kupní ceny produktu (podle uvážení společnosti AJAX), což zase nesmí být v rozporu s místními zákony na ochranu spotřebitele.

19. Částečná aplikace
Pokud je jakákoli klauzule této smlouvy považována za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, žádným způsobem to neovlivní spravedlnost, zákonnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících klauzulí a každá taková klauzule, která má být nahrazena, bude považována za automaticky nahrazenou, platnou. , právní a vymahatelná doložka se stejnými záměry a ekonomickými důsledky.

20. Oznámení
AJAX vám může zasílat upozornění e-mailem a/nebo na vaše mobilní telefonní číslo. Oznámení budou zasílána na e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, které jste uvedli při používání produktů nebo softwaru.

21. Zřeknutí se práv
Zřeknutí se práv společnosti AJAX ohledně jakýchkoli jejích vlastních práv nebude platné, pokud nebude poskytnuto písemně. Jakékoli zřeknutí se práv ze strany společnosti AJAX požadovat dodržování kteréhokoli z ustanovení této smlouvy v jednom případě nebude považováno za zřeknutí se práv podle jakéhokoli jiného ustanovení a/nebo podle takového ustanovení v žádném jiném případě.

22. Jména a číslování
Jakékoli názvy, nadpisy nebo číslování jakýchkoli částí této smlouvy, stejně jako název smlouvy, slouží pouze pro pohodlí a nebudou použity k výkladu této smlouvy.

23. Úplná dohoda a dodatky
Tato smlouva stanoví plný rozsah jakýchkoli ujednání týkajících se této smlouvy mezi vámi a společností AJAX. Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody (písemné i ústní) týkající se softwaru a/nebo produktů. V případě jakýchkoli změn této smlouvy vás společnost AJAX o těchto změnách informuje prostřednictvím webových stránek AJAX (zveřejněním aktualizované smlouvy), nebo zasláním upozornění e-mailem nebo prostřednictvím upozornění v Produktech a/nebo mobilním telefonu. aplikace pro Produkty. Pokud budete pokračovat v používání produktů nebo softwaru, bude to považováno za přijetí oznámených změn Vámi. Je vaší odpovědností sledovat změny, proto prosím pravidelně kontrolujte web AJAX. Společnost AJAX zaručuje, že verze Smlouvy zveřejněná na webových stránkách AJAX s datem nejbližším datu vašeho použití Softwaru nebo Produktu je aktuální.

24. Otázky nebo další informace
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, kontaktujte společnost AJAX zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Smlouva nabývá účinnosti dnem nákupu/zahájení používání produktu nebo softwaru AJAX a pro stávající uživatele dnem jeho zveřejnění na této webové stránce.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: