Partner Portal

Zmluva s koncovým používateľom

Táto zmluva s koncovým používateľom je zmluvou (ďalej len „zmluva“) medzi používateľom (ďalej len „vy“) Softvéru a produktov (ako sú definované nižšie) na jednej strane a spoločnosťou AJAX SYSTEMS CH, registračné číslo: HE 389004 (vrátane jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti), ďalej len „AJAX“ a „my“, na druhej strane.

Ak túto zmluvu uzatvoríte nie ako jednotlivec, ale v mene spoločnosti, výraz „vy“ sa vzťahuje na spoločnosť, ktorá sa zaväzuje dodržiavať túto zmluvu. Ak pri obchodovaní s nami konáte v mene spoločnosti, potvrdzujete, že máte všetky zákonné dôvody a oprávnenia konať v mene spoločnosti a že nie ste viazaní žiadnymi jej vnútornými predpismi ani inými právne záväznými dokumentmi.

Pred otvorením alebo použitím akýchkoľvek produktov AJAX vrátane produktov uvedených na https://ajax.systems/products/ (ďalej len „Produkty“ alebo „Produkty“) si pozorne prečítajte podmienky tejto zmluvy.

Produkty môžu obsahovať softvér súvisiaci s Produktom („Softvér“), na ktorý spoločnosť AJAX udeľuje svojim zákazníkom licenciu na jeho otvorenie a používanie iba v súlade s touto Zmluvou.

Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, neklikajte na tlačidlo „Prijať“ ani na žiadne iné tlačidlo, bez ohľadu na jeho názov, ktoré by potvrdilo váš súhlas s čítaním a prijatím tejto zmluvy, a produkt nepoužívajte – môže okamžite vrátiť Produkt AJAX predávajúcemu v súlade s platnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ alebo otvorením alebo používaním produktu súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy.

Časť „Obmedzenia produktu“ (nižšie) definuje obmedzenia týkajúce sa softvéru a súvisiacich služieb, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom používania produktov v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami a ich používaním. Pozorne si prečítajte túto časť, pretože okrem iného súhlasíte aj s týmito obmedzeniami.

1. Predmet
Táto zmluva upravuje zákonné práva a povinnosti koncových používateľov Produktov a Softvéru na jednej strane a AJAX na strane druhej. Táto dohoda upravuje práva duševného vlastníctva, zásady ochrany osobných údajov, záruky a ďalšie záležitosti uvedené v tejto dohode.

2. Zmluvné vzťahy
Vyhlasujete a zaručujete, že máte možnosť uzavrieť túto zmluvu týkajúcu sa softvéru a produktu a že ste schopní a kompetentní v rámci svojej jurisdikcie alebo miesta bydliska používať softvér a produkt a pristupovať k nim.

Používanie služieb, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom používania Produktov, podlieha dodatočným obmedzeniam, podľa ktorých vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s používaním Produktov a Softvéru a potvrdzujete, že s nimi budete komunikovať spôsobom, ktorý:

  • NEPORUŠUJE žiadne práva duševného vlastníctva ani žiadne iné práva spoločnosti AJAX ani žiadne iné práva akýchkoľvek tretích strán;
  • NEPORUŠUJE žiadny zákon ani nariadenie;
  • NIE JE zlomyseľný, podvodný, klamlivý, výhražný, urážlivý, diskreditujúci, obscénny alebo inak neprijateľný;
  • NEOHROŽUJE bezpečnosť vášho účtu alebo účtu niekoho iného, ​​ku ktorému máte prístup prostredníctvom používania Produktov a/alebo Softvéru, bez ohľadu na úroveň prístupu;
  • NEUMOŽŇUJE žiadnym spôsobom získať žiadne používateľské heslo, informácie o účte ani žiadne iné bezpečnostné informácie;
  • NEROZBUDUJE bezpečnosť žiadnej počítačovej siete a/alebo neprelomí žiadne heslá a/alebo bezpečnostné šifrovacie kódy;
  • NEDEKOMILUJE, spätne analyzuje softvér a produkty ani sa inak nepokúša získať zdrojový kód softvéru a/alebo ho nepoužíva pri vývoji akéhokoľvek iného odvodeného softvéru, žiadneho samostatného softvérového algoritmu alebo jeho časti.

 

Táto zmluva vám poskytuje určité zákonné práva. V závislosti od vašej jurisdikcie môžete mať ďalšie dodatočné práva.

3. Licencia
V súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve vám AJAX udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú licenciu na inštaláciu a používanie Softvéru výlučne ako zdrojového kódu integrovaného v Produkte AJAX, ktorý vlastníte alebo legálne kontrolovať a len pre vaše osobné nekomerčné používanie produktov. Nesmiete (a nesmiete to dovoliť iným) prenajímať, distribuovať, prevádzať, upravovať, komerčne využívať alebo poskytovať sublicencovanie Softvéru, ani ho používať na základe dohody o zdieľaní alebo akýmkoľvek iným neoprávneným spôsobom. Okrem toho vám licencia neudeľuje právo používať softvér akýmkoľvek spôsobom ako ľudským čitateľným kódom (zdrojovým kódom). Nebudete mať dovolené vytvárať žiadne kópie Softvéru alebo jeho sprievodnej dokumentácie na iný účel, než na zálohovanie informácií vygenerovaných pri používaní Softvéru a Produktov AJAX.

4. Iný softvér
Táto zmluva sa nevzťahuje na žiadny softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je súčasťou Produktov, ani na softvér tretích strán, ktorý je licencovaný samostatne podľa podmienok rôznych samostatných licenčných zmlúv („Iný softvér“). Iný softvér nepodlieha ustanoveniam a podmienkam tejto zmluvy, ale poskytuje sa vám v súlade s podmienkami akýchkoľvek príslušných licenčných zmlúv s tretími stranami (ďalej len „podmienky pre iný softvér“). Autorské práva na iný softvér patria zainteresovaným stranám uvedeným v podmienkach pre iný softvér. Akékoľvek podmienky tejto zmluvy, ktoré sú v rozpore s podmienkami akýchkoľvek licenčných zmlúv pre Iný softvér, sa nebudú vzťahovať na Iný softvér. Nič v tejto zmluve neobmedzuje vaše práva ani vám neudeľuje práva, ktoré nahrádzajú podmienky akejkoľvek príslušnej licencie koncového používateľa na Iný softvér.

5. Aktualizácia softvéru
AJAX môže z času na čas poskytovať aktualizácie, vylepšenia, záplaty, opravy chýb a iné úpravy na zlepšenie Softvéru a súvisiacich služieb („Záplaty“). Beriete na vedomie, že možno budete musieť nainštalovať opravy, aby ste mohli naďalej pristupovať k Produktom a Softvéru pre Produkty a používať ich. Opravy, ktoré sa majú nainštalovať automaticky zariadením alebo manuálne používateľom v súlade s nastaveniami zariadenia. Môžete sa tiež odhlásiť z pravidelných aktualizácií našich produktov. AJAX však môže vydať aktualizácie, ktoré opravia kritické chyby a zvýšia bezpečnosť Produktov. Na zvýšenie úrovne zabezpečenia súhlasíte s automatickou inštaláciou aktualizácií Produktu, ak je to technicky možné, bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia a bez ohľadu na to, či je takáto funkcia automatickej aktualizácie pre váš Produkt povolená alebo zakázaná, ak je to absolútne nevyhnutné na zabezpečenie správneho fungovania vašich Produktov. alebo povoliť šifrovanie alebo opravu kritických chýb.

6. Zákaz pridelenia a spätného inžinierstva
Akékoľvek úpravy, spätné inžinierstvo, spätná kompilácia alebo demontáž softvéru sú prísne zakázané. Ak ste však rezidentom v Európskej únii („EÚ“), spoločnosť AJAX vám na základe písomnej žiadosti poskytne akékoľvek informácie potrebné na interakciu softvéru s inými programami v rámci smernice EÚ o právnej ochrane. počítačových programov.

7. Odškodnenie
Týmto súhlasíte s tým, že budete chrániť spoločnosť AJAX pred akoukoľvek zodpovednosťou za akékoľvek nároky a že budete kompenzovať akékoľvek straty, záväzky, škody, pokuty, pokuty, náklady a výdavky (vrátane poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúce z vášho porušenia tejto zmluvy.

8. Vlastnícke práva, obchodné tajomstvá
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (a) všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na celom svete a (b) vlastnícke práva na softvér a všetky jeho následné kópie, bez ohľadu na formu alebo nosič, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti AJAX a jej dodávateľov (ak uplatniteľné). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Softvér obsahuje cenné obchodné tajomstvá a iné vlastnícke informácie spoločnosti AJAX a jej dodávateľov, ktoré nie sú dostupné bežnému používateľovi internetu, ktorý Softvér a Produkty nepoužíva. Súhlasíte s tým, že budete zachovávať dôvernosť takýchto obchodných a majetkových informácií a beriete na vedomie, že akékoľvek skutočné alebo potenciálne porušenie tejto povinnosti spôsobí okamžitú, nenapraviteľnú škodu, ktorú nemožno primerane nahradiť peňažnými prostriedkami. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude spoločnosť AJAX oprávnená okamžite prestať udržiavať prevádzkyschopnosť (prestať poskytovať služby) vašej kópie softvéru a produktov bez akéhokoľvek upozornenia a ďalšej kompenzácie. Upozorňujeme tiež, že akékoľvek zverejnenie informácií obsiahnutých v Softvéri alebo informácií o Produktoch, ktoré používate, tretím stranám môže poškodiť váš majetok alebo pohodu a ohroziť vašu bezpečnosť. Nezdieľajte takéto informácie so žiadnymi tretími stranami, aby ste predišli negatívnym následkom pre vás. Tiež potvrdzujete svoj súhlas a zaručujete, že akékoľvek informácie, ktoré dostanete, vrátane, ale nie výlučne, od oddelenia podpory AJAX v súvislosti s riešením vašej žiadosti adresovanej spoločnosti AJAX, nebudú žiadnym spôsobom prevedené na nikoho a zostanú známe. iba vám ako príjemcovi takýchto informácií.

9. Autorské práva a ochranné známky
Všetky materiály a informačný obsah na webovej stránke AJAX (https://ajax.systems), v mobilných alebo iných aplikáciách AJAX a v rámci jej softvéru vlastní a používa spoločnosť AJAX. Nie je dovolené kopírovať, distribuovať alebo inak zverejňovať žiadne materiály alebo informačný obsah (vrátane akýchkoľvek log, obrázkov alebo údajov), ani ich používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výhradnými právami vlastníka autorských práv alebo vlastníka ochrannej známky, pokiaľ na to nemáte naše písomné povolenie. Akékoľvek prvky a objekty použité v Softvéri, vrátane, ale nie výlučne, obrázkov (statických aj dynamických), textov, funkcií, používateľského rozhrania, zvukových stôp a zvukov a farebných kombinácií, sú duševným vlastníctvom AJAX a môžu byť použité iba vami ako súčasť Softvéru na používanie Softvéru, ako je opísané v Zmluve. Nie je dovolené rozkladať softvér alebo extrahovať akékoľvek prvky/predmety zo softvéru. Taktiež nie ste oprávnení vytvárať žiadne kópie akýchkoľvek položiek/predmetov kopírovaním zo Softvéru, ako aj vytvárať snímky obrazovky na iné účely, ako je oznamovanie akýchkoľvek technických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní Softvéru alebo Produktov. Akékoľvek práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na základe licencie v súlade s touto dohodou alebo akýmikoľvek inými platnými dohodami, patria spoločnosti AJAX.

10. Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť AJAX sa zaväzuje chrániť vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré sa zhromažďujú podľa podmienok tejto zmluvy. Zakúpením a používaním produktov a softvéru AJAX potvrdzujete, že ste prijali túto zmluvu a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na našej webovej stránke (https://ajax.systems/privacy-policy/). Na účely poskytovania nášho záručného servisu, funkcií technickej podpory a/alebo opravy hardvéru si spoločnosť AJAX vyhradzuje právo požiadať o pridanie nášho účtu na adrese [email protected] ako správcu alebo používateľa PRO na vašom zariadení. To znamená, že spoločnosť AJAX ponesie všetky záruky a podmienky dôvernosti, logické a platné za takýchto okolností. Keď dokončíme údržbu aplikácie a spracujeme vašu žiadosť, môžete poslať AJAX vašu žiadosť o odstránenie účtu z vášho zariadenia. Náš účet na adrese [email protected] nebude z vášho zariadenia odstránený, kým neodošlete svoju žiadosť, a zostane v režime spánku, kým od vás nedostaneme novú žiadosť o technickú podporu.

Používaním produktov a/alebo Softvéru a pridávaním jedinečných identifikátorov (ako je používateľské meno, rola a e-mailová adresa) používateľov, ktorých ste pripojili k svojmu účtu (vrátane informácií o vás, ako je uvedené vyššie), potvrdzujete, že ste získali a poskytli informácie a údaje o týchto užívateľoch, ktoré ste týmto spôsobom zhromaždili a poskytli, s úplným a bezvýhradným súhlasom vlastníkov týchto údajov a s porozumením rozsahu a účelu použitia.

Zakúpením a/alebo používaním produktov a softvéru AJAX na komerčné účely (napr. ako nástroj na poskytovanie služieb) potvrdzujete, že sa pripájate k tejto dohode, súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na našej webovej stránke (https://ajax.systems/privacy-policy/) a beriete na vedomie a zaručujete, že zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AJAX sú rešpektované v rovnakom rozsahu, aký poskytuje spoločnosť AJAX, pokiaľ ide o akékoľvek tretie strany a/alebo všetkých používateľov produktov, ku ktorým vám spoločnosť AJAX udelila prístup. Okrem toho týmto zaručujete, že máte kapacitu a vhodné prostriedky na presadzovanie vyššie uvedenej politiky.

11. Nedostatok implicitných práv
Akékoľvek práva, ktoré vám spoločnosť AJAX výslovne neudelila, nebudú žiadnym spôsobom udelené – v tejto zmluve nie sú žiadne implicitné práva.

12. Trvanie a ukončenie
Táto zmluva nadobudne účinnosť od prvého použitia Softvéru alebo Produktov a bude platná až do jej ukončenia. Zmluvu môžete ukončiť kedykoľvek odoslaním písomného oznámenia spoločnosti AJAX na adresu [email protected]; avšak zmluva nebude ukončená, pokiaľ úplne neprestanete používať produkty a softvér. Okrem toho bude zmluva okamžite ukončená, ak nedodržíte niektorú z podmienok tejto zmluvy. Po ukončení zmluvy budú licencie uvedené v tejto zmluve okamžite ukončené a súhlasíte s tým, že prestanete mať akýkoľvek prístup k používaniu produktov, softvéru a dokumentácie. Tiež potvrdzujete, že po ukončení Zmluvy bude váš prístup k Softvéru, ako aj akákoľvek podpora Produktov, ukončený alebo obmedzený. Akékoľvek ustanovenia o dôvernosti, ochrane osobných údajov, duševnom vlastníctve, postupe riešenia sporov a akýchkoľvek platných zákonoch a akékoľvek iné ustanovenia, ktoré zo svojej podstaty zostanú v platnosti, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy.

13. Zákony a jurisdikcia
Táto zmluva sa bude vykladať v súlade s právom Anglicka a Walesu. Voľba právnych predpisov neovplyvňuje vaše práva ako spotrebiteľa podľa predpisov o ochrane spotrebiteľa v krajine vášho bydliska. Ak vystupujete ako spotrebiteľ, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nevýhradnú jurisdikciu súdov Cyperskej republiky. Akékoľvek súdne konanie, ktoré proti nám môžete začať v súvislosti s touto dohodou, sa bude konať iba na súde v Nikózii, Cyperskej republike, alebo na súde v mieste vášho bydliska.

Ak konáte ako právnická osoba, súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii Medzinárodného arbitrážneho súdu Medzinárodnej obchodnej a priemyselnej komory Cyperskej republiky („Arbitráž“). Počet rozhodcov je 1. Konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovského poriadku. Jazykom arbitráže bude angličtina. Miestom arbitráže je Nikózia, Cyperská republika.

14. Vylúčenie zodpovednosti za postúpenie
Nesmiete postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv podľa tejto zmluvy. Akýkoľvek nárok na postúpenie alebo prevod v rozpore s týmto článkom sa považuje za neplatný.

15. Záruka
Záruku na produkt nájdete na webovej stránke AJAX, https://ajax.systems/warranty/ alebo v časti „Záruka“ v príručke dodanej s Produktom.

16. Vylúčenie záruk
Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie a v súlade s platnými zákonmi, AJAX poskytuje softvér „tak, ako je“ a zrieka sa a vylučuje všetky a akékoľvek záruky a podmienky, ktoré zákon neposkytuje, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk vhodnosti na konkrétny účel. , vlastníctvo, neprerušované používanie, presnosť a neporušovanie práv tretích strán. AJAX nezaručuje žiadne konkrétne výsledky pri používaní Softvéru. AJAX neručí ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a úplnosť funkčnosti Produktov, ak bol Produkt AJAX nainštalovaný bez účasti oprávnených tretích strán (inštalátorov). Spoločnosť AJAX tiež nezaručuje ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za (a) kvalitu a úplnosť funkčnosti Produktov, (b) váš prístup k funkciám, ak ste akejkoľvek tretej strane postúpili akékoľvek identifikačné údaje týkajúce sa vašich Produktov, ako napr. ako ID produktu a/alebo e-mailovú adresu, ktorú ste použili na aktiváciu Produktov, a/alebo číslo mobilného telefónu, ktoré ste použili na aktiváciu Produktov.

17. Obmedzenia používania produktu
Beriete na vedomie, že produkty a softvér nemôžete používať v prípade núdze, pokiaľ nepoužívate bezpečnostné služby tretích strán, pretože AJAX nie je bezpečnostná spoločnosť a funkčnosť produktov a softvéru je obmedzená len na monitorovanie priestorov, kde sa produkty nachádzajú. nainštalovaný. Beriete na vedomie, že Produkt a Softvér nie sú núdzovým oznamovacím systémom riadeným externou stranou a AJAX nebude v prípade núdze monitorovať žiadne núdzové výstrahy ani nepošle žiadne núdzové tímy do akéhokoľvek zariadenia (zariadení), kde je Produkt nainštalovaný. . Softvér a Produkty používate na vlastné riziko. Nesiete výhradnú zodpovednosť (a spoločnosť AJAX sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti) za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania Softvéru alebo Produktu, vrátane akýchkoľvek strát, záväzkov alebo škôd spôsobených vám osobne, vášmu majetku, osobnému majetku (vrátane Produkt, iné produkty alebo periférne zariadenia pripojené k akémukoľvek zariadeniu, počítaču alebo akémukoľvek mobilnému zariadeniu), dáta, dom, byt, bývanie, budova alebo miesto bydliska alebo akékoľvek iné zariadenie. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu AJAX nemožno považovať za záchranné riešenie pre žiadne osoby ohrozené v akomkoľvek zariadení, kde je produkt nainštalovaný a/alebo používaný, a zákaznícky servis AJAX nebude vhodnou náhradou za akékoľvek služby núdzovej reakcie. Akékoľvek život ohrozujúce alebo núdzové situácie by mali byť nahlásené príslušným záchranným službám vo vašej krajine.

AJAX neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadne činy alebo nečinnosť akejkoľvek tretej strany poskytujúcej služby núdzovej reakcie.

18. Obmedzenie zodpovednosti
Nič v tejto zmluve (vrátane všetkého uvedeného v ustanovení „Obmedzenie zodpovednosti“) sa nepokúša vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platného zákona. V plnom rozsahu povolenom zákonom, okrem vyššie uvedenej zodpovednosti, AJAX pre seba a svojich dodávateľov odmietne a vylúči akúkoľvek zodpovednosť na základe zmluvy, akékoľvek porušenie zákona (vrátane nedbanlivosti a priamej zodpovednosti) alebo inak za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne alebo represívne škody akéhokoľvek druhu, akákoľvek strata príjmu alebo zisku, strata podnikania, strata akýchkoľvek informácií alebo údajov alebo akékoľvek iné škody vyplývajúce z akéhokoľvek predaja, inštalácie, údržby, používania, prevádzky alebo v súvislosti s ním, zlyhanie alebo prerušenie Softvéru alebo Produktov, aj keď AJAX alebo jeho dodávatelia vedeli o možnosti takýchto škôd. Zodpovednosť spoločnosti AJAX je obmedzená na opravu, výmenu alebo vrátenie kúpnej ceny Produktu (podľa uváženia spoločnosti AJAX), čo zasa nesmie byť v rozpore s miestnymi zákonmi na ochranu spotrebiteľa.

19. Čiastočná žiadosť
Ak sa ktorákoľvek klauzula tejto zmluvy považuje za neplatnú, nezákonnú alebo nevymožiteľnú, nebude to mať žiadny vplyv na spravodlivosť, zákonnosť a vymožiteľnosť akýchkoľvek zostávajúcich klauzúl a každá takáto klauzula, ktorá sa má nahradiť, sa bude považovať za automaticky nahradenú, platnú. , právnu a vymáhateľnú doložku s rovnakými zámermi a ekonomickými dôsledkami.

20. Oznámenia
AJAX vám môže posielať upozornenia prostredníctvom e-mailu a/alebo na vaše mobilné telefónne číslo. Oznámenia sa budú posielať na e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, ktoré ste uviedli pri používaní Produktov alebo Softvéru.

21. Vylúčenie práv
Vylúčenie akýchkoľvek vlastných práv spoločnosťou AJAX nebude platné, pokiaľ nebude poskytnuté písomne. Akékoľvek odmietnutie zodpovednosti spoločnosťou AJAX v súvislosti s jej právom požadovať súlad s ktorýmkoľvek z ustanovení tejto dohody v jednom prípade sa nebude považovať za zrieknutie sa práv podľa akéhokoľvek iného ustanovenia a/alebo podľa takéhoto ustanovenia v žiadnom inom prípade.

22. Mená a číslovanie
Akékoľvek názvy, nadpisy alebo číslovanie akýchkoľvek častí tejto zmluvy, ako aj názov zmluvy, slúžia len na uľahčenie a nebudú sa používať na výklad tejto zmluvy.

23. Úplná dohoda a dodatky
V tejto zmluve sa ustanoví úplný rozsah akýchkoľvek dohôd súvisiacich s touto dohodou medzi vami a spoločnosťou AJAX. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody (písomné aj ústne) týkajúce sa Softvéru a/alebo Produktov. V prípade akýchkoľvek zmien tejto zmluvy vás spoločnosť AJAX o takýchto zmenách informuje prostredníctvom webovej stránky AJAX (zverejnením aktualizovanej zmluvy), alebo zaslaním upozornenia e-mailom alebo prostredníctvom upozornení v produktoch a/alebo mobilnom zariadení aplikácie pre Produkty. Ak budete pokračovať v používaní produktov alebo softvéru, bude sa to považovať za prijatie vami oznámených zmien. Je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny, preto prosím pravidelne kontrolujte webovú stránku AJAX. Spoločnosť AJAX zaručuje, že verzia zmluvy zverejnená na webovej stránke AJAX s dátumom, ktorý je najbližšie k dátumu vášho používania Softvéru alebo Produktu, je aktuálna.

24. Otázky alebo dodatočné informácie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte spoločnosť AJAX zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Zmluva nadobudne účinnosť dňom zakúpenia/začatia používania Produktu alebo Softvéru AJAX a pre existujúcich používateľov odo dňa jeho zverejnenia na tejto webovej stránke.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: